Ticareti Terk Suçu İddiasının İncelenmesinde Vergi Dairesinden Şirketin Faaliyetinin Devam Edip Etmediği Sorulmalıdır.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ
2012/24086 E.
2013/14750 K.
9.10.2013 T.

KARAR : 1- Şikayetçisi, sanığı ve olayları aynı olan atılı suçtan dolayı Mahkemenin 2011/558, 560, 561 Esas sayılı dosyalarından da yargılama yapıldığının ve dört kararda da şirket isminin M… Taahhüt Ltd. Şti. olarak yazıldığının anlaşılması karşısında; mükerrer cezalandırılmaya neden olunmaması açısından dosyaların mümkünse birleştirilmesi, olmazsa anılan dosyalardan bu davayı ilgilendiren belgelerin onaylı suretlerinin alınarak denetime imkan verecek şekilde incelenip tutanağa geçirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

2- Sanığın yetkilisi olduğu şirket D… Taahhüt Ltd. Şti. olmasına rağmen gerekçeli kararda şirket isminin M… Taahhüt Ltd. Şti. olarak yazılması,

3- Ayrıntıları, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509 ve 513 Esas sayılı kararlarında da açıklandığı üzere, İİK.nun 337/a maddesinde düzenlenen “ticareti usulüne aykırı terk etmek” suçunun ticaret şirketleri müdür ve yetkililerince de işlenmesinin mümkün olduğu cihetle; ticaret şirketi yetkilisi olan sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu onbeş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, borçlu şirketin ticareti terk edip etmediği yönünde kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden mükellefiyetinin devam edip etmediğinin sorulması, en son beyanname örneklerinin istenmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 09.10.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.