ÜÇÜNCÜ KİŞİ 89/3 HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE MENFİ TESPİT DAVASI AÇABİLİR

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2012/5234 E.
2012/10988 K.
2.7.2012 T.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili ; davalının K… İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti aleyhine Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/10178 esas sayılı dosyasında yaptığı icra takibinin kesinleşmesi üzerine müvekkiline 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiğini, müvekkilinin süresi içerisinde borçlunun kendilerinde bir alacağı olmadığını bildirmesine rağmen müvekkiline 2. haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiğini, müvekkilinin yine süresi içerisinde borçlunun kendilerinde bir alacağı olmadığını bildirmesine rağmen 27.02.2009 tarihinde müvekkiline 3. haciz ihbarnamesinin gönderildiğini bildirerek, müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, öncelikle menfi tespit davasında yetkili mahkemenin icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi olduğunu, yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi hakimliğine gönderilmesi gerektiğini, esasa ilişkin olarak ise süresinde açılmayan davanın reddi gerektiğini, Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/10178 esas sayılı dosyasında davacının 05.01.2009 tarihli yazısıyla borcu kabul ettiğini bildirerek, davanın reddine ve %40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; 1. haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine davalının süresinde ve usulüne uygun karşı bildirimde bulunmadığının, birer örneği dosyada bulunan Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05.05.2011 tarihli ve 2011/355 esas, 2011/606 sayılı kararı ve Yüksek Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09.11.2010 gün ve 2010/14036 esas, 2010/26467 karar sayılı ilamından anlaşıldığı, Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/10178 esas sayılı dosyasında 2. haciz ihbarnamesinin davacıya 16.02.2009 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, İİK’nun 89/3. maddesinde öngörülen menfi tespit davasının yasadaki hak düşürücü 7 günlük süre geçtikten sonra 12.03.2009 tarihinde açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK.’nun 89. maddesine göre üçüncü kişi 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde menfi tespit davası açabilir. Dava açma süresi üçüncü haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren başladığından mahkemenin davanın süresinde açılmadığına ilişkin gerekçesi yerinde değildir. Mahkemece üçüncü haciz ihbarnanesinin davacıya tebliğ edilip edilmediği, tebliğ edilmişse hangi tarihte tebliğ edildiği tespit edilip davanın süresinde açılıp açılmadığı değerlendirilerek, varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 02.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.