İİK m. 89/3 Gereğince Menfi Tespit Davası Açılabilmesi İçin 3. Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Yeterlidir. Birinci ve İkinci Haciz İhbarnamelerine İtiraz Edilmesine Gerek Yoktur.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
2012/1408 E.
2013/1199 K.
29.1.2013 T.

DAVA : Davacı T.İş Bankası A Ş. vekili tarafından, davalı M. Ş. aleyhine 20.10.2010 gününde verilen dilekçeyle menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 1.11.2011 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, İ.İ.K.nun 89. maddesi gereğince menfi tespit istemine dair olup, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, Bakırköy 6. İcra Müdürlüğünün 2009/21929 Esas sayılı dosyasından gönderilen 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine süresinde itiraz ettikleri halde 89/3 Haciz İhbarnamesi gönderildiğini, bu ihbarnamenin iptali için Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2010/1338 Esas dosyasında şikayette bulunduklarını, hak kaybı olmaması için 89/3 haciz ihbarnamesi sebebiyle borçlu bulunmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının 1. haciz ihbarnamesine yasal süresi içerisinde itiraz etmeyerek diğer ihbarnamelerin yasal olarak gönderilmesini sağladığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İ.İ.K.nun 89/3. maddesinde.”… İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen 3. şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun düzenlemesinden anlaşılacağı üzere İ.İ.K.nun 89/3. maddesi gereğince menfi tespit davası açılabilmesi için 3. haciz ihbarnamesinin gönderilmesi yeterli olup, 1. ve 2. haciz ihbarnamesine itiraz edilmesine gerek yoktur. Somut olayda Bakırköy 6. İcra Müdürlüğünün 2009/21929 Esas sayılı takip dosyasında; davacıya 3. haciz ihbarnamesinin 6.10.2010 tarihinde tebliğ edildiği, iş bu davanın yasal 15 günlük süre içerisinde açıldığına göre mahkemece davacının borçlu olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yukarda yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 29.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.