İİK m. 89/3 Menfi Tespit Davası Açmak İçin 15 Günlük Hak Düşürücü Süre Tanımıştır.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
2011/5008 E.
2012/8144 K.
9.5.2012 T.

DAVA : Davacı M. vekili tarafından, davalı D… Hizmet Vakfı vd. aleyhine 13.10.2008 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.10.2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı D… Hizmet Vakfı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı; İİK 89/3 uyarınca üçüncü kişi durumunda bulunduğu icra takibinde takip alacaklısı ile takip borçlusunu dava ederek takip borçlusuna borcu bulunmadığının tespitini istemiştir.

Davalı cevap olarak; haksız ve yersiz açılan davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece; esastan incelenen davanın kabulüne dair verilen karar, davalı D… Hizmet Vakfı tarafından temyiz edilmiştir.

Eldeki dava; İİK 89/3. maddesi uyarınca açılan menfi tespit davasıdır.

İİK 89. maddesindeki yasal düzenleme uyarınca icra takibinde üçüncü kişi durumunda olan davacıya üçüncü haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren menfi tespit davası açması için 15 günlük süre verildiği, bu sürenin hak düşürücü süre olduğu anlaşılmaktadır.Somut olayda üçüncü haciz ihbarnamesinin davacıya 24.09.2008 tarihinde tebliğ edildiği, eldeki davanın 13.10.2008 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Davacının dava dilekçesinde açıkça İİK 89/3 maddesi uyarınca menfi tespit isteminde bulunduğu hususu da gözetildiğinde davanın hak düşürücü sürenin geçmesi nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, esasa girilerek yazılı şekilde istemin kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA )ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 09.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.