Usulsüz Tebligat Yapıldığına ve Takip Sırasında Çekin Zamanaşımına Uğradığına Yönelik İddialar Şikayet Niteliğindedir. Bu nedenle Duruşma Açılmaksızın Karar Verilebilir, Duruşma Açılmış İse de Taraflar Gelmese de Gereken Karar Verilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/565 E.
2013/9895 K.
18.3.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erdal Güney tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlu vekili, ödeme emri tebliğinin vekil yerine asile yapıldığından usulüne uygun olmayıp ödeme emrinin iptalini, takibe konu çekin, takip sırasında, zamanaşımına uğradığından takibin iptalini talep etmiş, Mahkemece, borçlunun istemlerinin incelenmesi amacıyla duruşma açılıp, davanın takip edilmemesi nedeniyle HMK 150/1 maddesi gereği davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Usulsüz tebligat yapıldığına ve takip sırasında çekin zamanaşımına uğradığına yönelik iddialar “şikayet” niteliğindedir.

İİK’nun 18/3 maddesi; “aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir” hükmünü içermektedir.

Şikayetçi borçlu vekilinin geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş olması, HMK’nun 150/1. maddesine göre dosyanın işlemden kaldırılmasını ve sonuçta 150/4 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini gerektirmez. Mahkemece, talep içerikleri nazara alındığında, İİK’nun 18/3.maddesine göre, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin sonuçlandırılması gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan gerekçe ile HMK’nun 150/4. maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.’nun  428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.