Verilen Tedbir Kararı Nedeniyle Bononun İcraya Konulamaması Halinde Zamanaşımı Süresi Kesilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2001/3208 E.
2001/4506 K.
16.3.2001 T.

DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 19.2.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı bononun vade tarihi 25.8.1994 olup, 28.5.1997 tarihinde ( İstanbul Beşinci Asliye Ticaret Mahkemesi)nin 1997/459 sayılı kararıyla “senedin icra takibine konu edilmemesi ve 3. kişilere ciro edilmemesi” şeklinde tedbir kararı verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda alacaklının senedi icra takibine koymasında fiili imkansızlık bulunduğundan zamanaşımı süresi belirtilen tarihte kesilmiştir. Tedbir kararı 8.2.1999 tarihinde kaldırıldığına ve bu tarihten itibaren yasal zamanaşımı süresi içerisinde 23.5.2000 tarihinde icra takibi yapıldığına göre zamanaşımı gerçekleşmemiştir. Mercice aksine düşüncelerle zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı Muflis banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İIK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA), 16.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.