Yasal Süresinde Olmayan İtirazın Kaldırılmasına ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi İsabetsizdir. Davanın Reddine Karar Verilmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/21879 E.
2011/26524 K.
5.12.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 29.6.2010 tarih, 2010/4608-17160 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Borçluya gönderilen 7 örnek ödeme emri tebligatı 9.3.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen, borçlu İ.İ.K.nun 66. maddesindeki yasal süreyi geçirerek itiraz ettiğinden hakkındaki takip kesinleşmiştir. Alacaklının itirazın kaldırılması, takibin devamı ve inkar tazminatı talebiyle icra mahkemesine başvurması fuzuli bir işlem olup, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulüyle itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve borçlu aleyhinde inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir. 

Açıklanan sebeple kararın bozulması gerekirken, sehven onandığı görülmekle borçlunun karar düzeltme talebinin kabulüyle Dairemizin 29.6.2010 tarih ve 2010/4608-17160 Sayılı onama ilamının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 29.6.2010 tarih ve 2010/4608-17160 K. sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.