Yetki İtirazı Üzerine Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderme Talebinden Sonra Yetkili İcra Müdürlüğü Tarafından Yeniden Ödeme Emri Gönderilmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2008/4349 E.
2008/7178 K.
8.4.2008 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğü’ nün 2006/11967 esas sayılı dosyası ile borçlu hakkında faturaya dayalı olarak genel haciz yolu ile İcra takibine geçildiği, borçlunun yasal sürede Ankara İcra Daireleri’nin yetkili olduğu nedeni ile yetkiye itiraz etmesi üzerine alacaklı vekilinin 21.02.2007 tarihinde dosyanı yetkili Ankara İcra Dairesi’ne gönderilmesini talep ettiği, adı geçen İcra müdürlüğünce 12.03.2007 tarihinde borçluya ödeme emri tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Yetkisiz Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğü’nce borçluya tebliğ edilen örnek 7 ödeme emri üzerine borçlunun yetki itirazının alacaklı tarafından kabulü ile artık bu ödeme emri ve borçlunun yetki itirazları dışındaki itirazları geçersiz hale gelmiştir. Takip dosyası kendisine gelen yetkili Ankara İcra Müdürlüğü’nce İİK.’nu 60. maddesine göre takip talebine uygun olarak yeniden ödeme emri düzenlenmesi ve borçluya tebliği zorunludur. Borçluya yetkili İcra dairesince düzenlenen ödeme emri tebliği üzerine itiraz hakkı doğacaktır. Bu nedenle icra memurluğunun borçlunun yetkisiz İcra müdürlüğüne yaptığı önceki itirazın hüküm ifade etmeyeceğine ilişkin verdiği karar doğrudur.
Ancak İcra takip dosyasında Ankara İcra Müdürlüğü’nce düzenlenmiş bir ödeme emrine rastlanmamıştır. Borçlu vekili de kendilerine Ankara İcra Müdürlüğü’nce düzenlenmiş bir ödeme emrinin değil, Beyoğlu İcra Müdürlüğü’nce düzenlenen önceki ödeme emrinin teb

liğ edildiğini ileri sürmektedir. İİK.’nun 60/3. maddesi uyarınca “Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri İcra dosyasına konulur.” Her ne kadar borçluya gönderilen tebligat zarfının üzerinde içinde ödeme emri bulunduğu yazılı ise de, icra dosyasında nüsha bulunmaması karşısında bu ibarenin gerçeği yansıtmadığının kabulü gerekir. Kaldı ki icra takip dosyasında ödeme emri nüshasının bulunmaması zaten İİK.’nun 60/3. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu husus bir hakkın yerine getirilmeme nedenine dayalı olup, İİK.’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayet nedenidir.
Bu açıklamalar ışığı altında yetkili Ankara İcra Müdürlüğü’nce yeni bir ödeme emri düzenlenmeyip, yetkisiz Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğü’nce düzenlenen ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum İİK.’nun 60. maddesi hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmekte, anılan madde hükmüne göre düzenlenmiş geçerli bir ödeme emri bulunmadığından borçlu hakkında takibe devam imkanı bulunmamaktadır.
O halde mahkemece yukarıda açıklanan gerekçelerle şikayetin kabulü yerine yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 08.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.