Yetkisizlik Kararı Üzerine Yetkili İcra Dairesine Gönderme Talebi İki Hafta İçinde Açılmalıdır. Aksi Halde Resen Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/16131 E.
2010/18063 K.
6.7.2010 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 193. maddesi gereğince, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.

Her iki halde de görevsizlik veya yetkisizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay’ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda alacaklı, yetkisiz icra dairesi olan Şişli’de borçlular hakkında takipte bulunmuş, bilahare borçluların yetki itirazı üzerine Şişli 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 26.11.2008 tarih ve 2006/1180 E. -2006/1378 K. sayılı kararıyla davacı asil ile davalı vekilinin yüzüne karşı Şişli İcra Dairelerinin yetkisizliğine, talep halinde dosyanın yetkili İstanbul İcra Dairelerine gönderilmesine karar verilmiş, bu karar üzerindeki kesinleşme şerhinden yetkisizlik kararının 15.12.2008 tarihinde kesinleştiği, alacaklı vekilinin Şişli 3. İcra Müdürlüğü’ne 13.1.2009 tarihinde başvurarak dosyanın yetkili İstanbul İcra Müdürlüğüne gönderilmesini istediği anlaşılmaktadır.

İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nce borçlulara çıkartılan örnek 7 ödeme emrinin 14.7.2009 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, borçlular süresinde icra mahkemesine başvurarak, takibin iptaline yönelik şikayette bulundukları gibi, borca ve faize yönelik itirazda da bulunmuşlardır. Alacaklı, H.U.M.K.nun 193. maddesinde öngörülen yasal 10 günlük süre içinde dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesi isteminde bulunmadığından, icra mahkemesince öncelikle H.U.M.K.nun 193. maddesi uyarınca resen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Kabule göre de; alacaklı tarafından borçlular hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, takip konusu olan çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği, ancak muhatap banka tarafından, “TTK 711/3 maddesine göre iş bu çek üzerinde ödeme yasağı bulunduğundan herhangi bir işlem yapılmamıştır” şerhinin düşüldüğü görülmektedir. Sözü edilen çek T.T.K.nun 692. maddesinde yazılı tüm şartları içermekte olup, kambiyo senedi vasfındadır. Bu durumda çekin süresinde ve usulüne uygun ibraz edildiğinin kabulü gerekir. O halde mahkemece , borçlunun sair itirazlarının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm kurulması da doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 6.7.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

(Her ne kadar kararda on gün yazılı ise de 1086 Sayılı Kanunda 10 Günlük Süre 6100 Sayılı Kanunda iki haftaya çıkartılmıştır.

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler
MADDE 20 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 
(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir. )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.