Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılmasına Yönelik İstek Şikayet Niteliğindedir, Şikayet Üzerine İcra Mahkemesi Duruşma Açılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Verir. Duruşma Açılmasına Karar Verir İse Taraflar Gelmese de Gereken Kararı Verir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/3632 E.
2013/13900 K.
11.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nihal Tozlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu tarafından zamanaşımı sebebiyle icranın geri bırakılmasına yönelik istek, İİK.nun 16.maddesine göre yapılmış bir şikayet olup, HMK.nun 118. maddesi anlamında dava değildir. Bu nedenle şikayet dilekçesinin HMK.nun 119. maddesinde yazılı şartları taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İİK.nun 18/3.maddesi gereğince şikayet üzerine icra mahkemesi kanunda aksine bir düzenleme yok ise duruşma açılmasına gerek olup olmadığına karar verirDuruşma açılmasına karar verir ise ilgilileri duruşmaya çağırır, gelmeseler bile yargılamaya devam ederek gereken kararı verir. Duruşma yapılmasına karar verilmişse artık taraflara usulüne uygun olarak tebligat yapılmalıdır. Usulüne uygun tebligata rağmen taraflar gelmezlerse o zaman yokluklarında yargılamaya devam edilir. HMK.nun 150.maddesi uygulanmaz.

Mahkemece bu hususlar gözetilmeksizin verilen açılmamış sayılma kararı isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.