Zamanaşımına Uğramış Senede Dayalı İlamsız Takip Yapılması Mümkün Değildir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2002/190 E.
2002/843 K.
21.1.2002 T.

DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı bono Türk Ticaret Kanununun 688. maddesinde açıklanan koşulları taşıdığından kambiyo senedi vasfındadır. Alacaklının dayanak senetle ilgili yapmış olduğu kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 2000/5591 sayılı takip, İzmir 5. İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 2000/1120-1035 sayılı kararı ile bononun zamanaşımına uğradığından bahisle geri bırakılmıştır. TTK.’nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken 661. maddesi gereğince vadeden itibaren 3 yıl geçmiş olmakla bono zamanaşımına uğramıştır. Bu aşamadan sonra alacaklının genel haciz yolu ile dayanak bono ile ilgili takip yapmasına yasal olanak yoktur. Ayrıca 29.11.2001 tarih 2001/647 esas sayılı merci kararı ile 2001/14159 sayılı genel haciz yolu ile yapılan takibin mükerrerlik nedeniyle iptaline karar verilmiştir. Mercice açıklanan her iki husus göz ardı edilerek alacaklı isteminin reddine karar vermek gerekirken imza inkar edilmediğinden bahisle itirazın kaldırılması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarı da yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.