Zayi Nedeni İle Çek İptal Davası Açma Hakkı Hamile Aittir. Keşideci Bu Davayı Açamaz.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2009/4854 E.
2010/10469 K.
18.10.2010 T.

DAVA : Hasımsız olarak açılan davada Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.03.2009 tarih ve 2009/134 – 2009/102 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirkete ait 23 adet çek yaprağının doldurulmamış ve imzalanmamış olarak kaybolmuş veya çalınmış olması nedeniyle müvekkil şirketin ilgili banka şubelerine müracaat ederek 23 adet çek yaprağı hakkında 6762 sayılı TTK’nun 711/3. Maddesi uyarınca ödemeden men talimatı verildiğini, ancak 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 32., 119. maddesi ile TTK’nun 711/3. maddesinin yürürlükten kaldırılması ve yerine yeni bir yasal düzenleme getirilmemiş olması nedeniyle hamile tanınan çek iptali davası açma yetkisinin keşideciler için de doğmuş olduğunu kabul etmek gerektiğini ileri sürerek, 23 adet çek yaprağının iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar çeklere ihtiyati tedbir ile ödeme yasağı konulmasını talep ve dava etmiştir.

Dava, hasımsız olarak açılmıştır.

Mahkemece, keşide edilmediğinden çek yapraklarının tedavüle konmuş sayılamayacağı bu nedenle davacının zayi nedeniyle iptal davası açamayacağı, ileride ele geçirenlerce doldurulup hak iddia edilmesi halinde hesap sahibinin menfi tespit davası açma hakkı olduğu, zayi nedeniyle hasımsız çek iptali davası açma hakkının hamile tanındığı gerekçesiyle davanın ve ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 01,55 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.