Zina Nedeniyle Boşanma Reddi Halinde Şiddetli Geçimsizlik

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2006/18186 E.
2007/6064 K.
11.4.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden R. C. vekili geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı zina yanında, evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle de boşanmaya karar verilmesini istemiştir. Zina nedenine dayalı dava reddedilmiş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma istemi konusunda bir karar verilmemiştir. Delillerin bu çerçevede değerlendirilerek olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, duruşma için takdir olunan 500 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

eve başkasını getiren kadın- zina(Zina nedeniyle boşanma reddi gerekecek ise de evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma istenmelidir?)

(Zina nedeniyle boşanma aynı zaman da genel boşanma sebebidir?)

Zina nedir ? Zina boşanma sebebi ile ilgili, genel boşanma sebepleri ile boşanma arasındaki fark ve zina nedeniyle boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesini okuyunuz.

Zina nedeniyle boşanma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.