Zina Nedeniyle Boşanma Şiddetli Geçimsizlikten Önce Araştırılır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2010/1651 E.
2011/3217 K.
3.3.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı-davacı koca Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesine dayalı boşanma davası yanında zina hukuki nedenine ( TMK.md.161 ) dayalı olarak da boşanma isteminde bulunmuştur. Öncelikle özel boşanma nedeni olan zina hukuki nedenine dayalı boşanma isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken bu husus üzerinde durulmadan karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre kadının boşanma davası ve fer’ilerine yönelik tarafların temyizlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere bozmada oybirliği, sebebinde oyçokluğuyla, 03.03.2011 gününde karar verildi.

KARŞI OY :

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-davalı ( kadın )’ın Mehmet isimli şahısla birden fazla cinsel ilişkide bulunduğu gerçekleşmiş , bu husus mahkemece de sabit kabul edilmiştir. Bu durumda, birleşen boşanma davasının kadının zinası sebebiyle kabulüne, tarafların Türk Medeni Kanununun 161.maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu gibi aynı Yasanın 166/1.maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi doğru değildir. Hükmün bu sebeple bozulması gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluğun bozma gerekçesine iştirak etmiyorum.

 

 

Yargıtay’imagesın birleştirilen zina sebebin dayalı boşanma davası hakkında karar verilmesi gerektiğine dair kararı.

(Zina nedeniyle boşanma davası?)
(Zina nedeniyle boşanma, özel sebep olduğu için genel sebeplerden önce araştırılır?)
(Zina nedeniyle boşanma davası, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasından farklıdır?)
Zina nedir ? Zina boşanma sebebi ile ilgili, genel boşanma sebepleri ile boşanma arasındaki fark ve zina nedeniyle boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesini okuyunuz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.