Zina Yapan Erkek, Zina Devam Etmekte İse Süre İşlemez

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2009/17433 E.
2010/21602 K.
21.12.2010 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün davacı-karşılık davalı C. tarafından, kusur, tazminatlardan, davalı-karışlık davacı M. tarafından ise; her iki boşanma davası, tazminat ve yoksulluk nafakası yönlerinden duruşmalı temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 21.12.2010 günü temyiz eden C. vekili ve karşı taraf temyiz eden M. geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tüm dosya kapsamına ve özellikle taraflar arasında görülmekte olan İzmir .Aile Mahkemesinin 2008/.. esas sayılı davada dinlenen tanık B. Ü.’in beyanına göre; davacı-karşılık davalı C.’in Romen asıllı bir kadınla birlikte yaşadığı ve bu kadından olan 19.9.2004 doğumlu B. isimli çocuğu tanıyarak 23.8.2005 tarihinde nüfusuna tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Zina nedenine dayalı boşanma davalarında ( TMK.:m.161 ) dava açma süresi; devam eden zina eyleminde; bu eylemin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Toplanan kanıtlardan; davacı-karşılık davalı C.’in zina eyleminin devam ettiği anlaşılmaktadır. Davalı-karşılık davacı Meral’in zina nedenine ( TMk.m.161 ) dayalı karşılık boşanma davasının da kabulü gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre kocanın kabul edilen boşanma davası ve tarafların boşanmanın fer’ilerine yönelik temyizlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

zina suçu(Zina yapan erkek?)

(Zina yapan erkek, zinaya devam ettiği müddetçe süreler işlemez.)

(Zina yapan erkek aleyhine zinanın sona erme tarihinden itibaren zina nedeniyle boşanma davası açılabilir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.