İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin feshi : ihale bedelinin %10 unu para cezasına hükmedilir.

Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Muhammen bedelin %10’undan değil.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/9949 E.  ,  2021/9276 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece davanın reddi ile 22.000 TL para cezasına hükmedildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 134. maddesinin 2. fıkrasında “…Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, ilk derece mahkemesi kararında, her ne kadar ihale bedeli üzerinden para cezasına hükmedildiği belirtilmiş ise de, muhammen bedel üzerinden para cezasına hükmedildiği görülmektedir. Bu durumda mahkemece, ihalenin feshi istemi reddedilen borçlu aleyhine ihale bedeli olan 134.050 TL yerine muhammen bedel olan 220.000 TL üzerinden para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirir ise de yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 09.06.2021 tarih ve 2021/1233 E.- 2021/1725 K. sayılı kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddeleri uyarınca (KALDIRILMASINA), İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 18.02.2021 tarih ve 2020/156 E. – 2021/57 K. sayılı kararının, hüküm bölümünün 1 nolu bendinde para cezasına ilişkin “ İİK 134/2 maddesi gereğince ihale bedeli olan 220.000 TL’nin %10’u oranında hesap olunan 22.000 TL para cezasının davacıdan TAHSİLİNE” cümlesinin karar metninden çıkarılmasına, yerine “ İİK’nun 134/2 maddesi gereğince ihale bedeli olan 134.050,00 TL’nin %10’u oranında hesap olunan 13.405,00 TL para cezasının davacıdan tahsiline,” cümlesinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 370/2. maddesi uyarınca (ONANMASINA), karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir