İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
 2013/963 E.
 2013/2118 K.
 11.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden A. T. ve M. T. vekili, krediden kaynaklanan alacak için ipotek verdiğini, bu nedenle ipotekle temin edilen alacak için ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili ile M. T. arasında imzalanan genel kredi sözleşmesine ihtiyati haciz kararına itiraz eden A. T.’nin ve ipotek veren A. M. T.’nin kefil olduğunu, kredi sözleşmesinin teminatı olarak kefil A. M. T.’nin taşınmazının ipotek edildiğini, kefalet borcunun teminatı olarak verilmediğini, takiplerin tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla açıldığını savunarak itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, kredi teminatı olarak M. T.’nin taşınmazının ipotek edildiği ve ipotek bedelinin 50.000 TL olup borcu karşıladığı gerekçesiyle ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati haciz isteyen vekilinin aşağıdaki bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İİK’nın 257. maddesi uyarınca ihtiyati hacze karar verilebilmesi için gerekli koşullardan biri de alacağın rehinle temin edilmemiş olmasıdır. İİK’nın anılan maddesine göre aleyhine ihtiyati haciz istenenin lehine verilmiş bir rehin söz konusu ise alacaklı rehin tutarı kadar alacağı için öncelikle rehine başvurması gerekir. Somut olaya gelince, ihtiyati hacze konu alacak nedeniyle, kefil A. M. T. tarafından taşınmazı üzerine banka lehine ipotek tesis edilmiş olup, kefil A. T. yönünden kefaletten kaynaklanan alacağın rehinle temin edilmiş olduğu kabul edilemez.

Bu itibarla mahkemece borçlu A. T.’nin ihtiyati haciz kararına ilişkin itirazı kabul edilerek ihtiyati haciz kararının kaldırılması yönünde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenle, davacı vekilinin ihtiyati haciz kararına itiraz eden borçlu M. T.’ye yönelik temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın yukarıda yazılı nedenle ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir