İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İade Fatura İhtiyati Haciz

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2013/2122 E.
2012/2576 K.
15.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı ihtiyati hacze itirazın reddine dair ara kararın temyizen tetkiki ihtiyati hacze itiraz eden A… P…. G…. Tarım Hayv. Turz. İnş. San. Tic. Ltd.Şti. vekilince talep edilmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla temyiz dilekçesi ile dosyadaki tüm belgeler okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen şirket vekilinin talebi üzerine mahkemece 16.09.2011 günlü 2011/….D.İş sayılı kararı ile İcra İflas Kanunu’nun 257/1 ve müteakip maddeleri gereğince aleyhine ihtiyati haciz istenilenin 225.389,00 TL borcuna yetecek miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmiş, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekilinin itirazı üzerine mahkemece 13.03.2012 günlü kararla itirazın reddine karar verilmesi üzerine, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekili tarafından İcra İflas Kanunu’nun 265 /son maddesi uyarınca itirazın reddine ilişkin karar temyiz edilmiştir.

İcra İflas Kanunu’nun 257. maddesinde ihtiyati haciz kararı verilmesinin şartları açıklanmıştır. Taraflar arasında ihtiyati haciz isteyen şirketin alacaklı olduğunu gösterir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Vadesi gelmiş bir borç da sözkonusu değildir. Aynı maddenin 2. paragrafında vadesi gelmemiş borçtan dolayı hangi şartlarda ihtiyati haciz kararı verilebileceği açıklanmış olup, bu şartların da varlığı ihtiyati haciz isteyen şirket vekili tarafından kanıtlanamamıştır. İhtiyati haciz isteyen şirket tarafından gönderilen faturalar, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen ve temyiz eden A… Limited Şirketi tarafından iki kez iade edilmiştir. Sadece ihtiyati haciz isteyen şirketin defterlerindeki kayıtlara dayanılarak ihtiyati haciz kararı verilemez. Aleyhine ihtiyati haciz istenilen şirketin adresi ile aynı adreste A… P… E… T….. Gıda İnşaat Nakliyat Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı bir şirket daha kurulduğu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 24.08.2011 günlü nüshasından anlaşılmakta ise de, şirketlerin ortaklarının farklı kişiler olduğu, aynı adreste bulunmaları dışında organik bağın kanıtlanamadığı ve aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirketin hukuki varlığını sürdürdüğü anlaşıldığından, şartları oluşmayan ihtiyati haciz kararı nedeniyle yapılan itirazın kabulü ve ihtiyati haczin kaldırılması gerekirken, itirazın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen A… P…. G…. Tarım Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekilinin 13.03.2012 günlü itirazın reddine ilişkin karara yönelik temyiz itirazının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden A… P…. G…. Tarım Hayv.Turz.İnş.San.Tic.Ltd.Şti’ye geri verilmesine, 15.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir