Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir. 6570 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle" başlıklı 352. maddesi   " Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." şeklindedir. Kanun Maddesi Yukarıdaki Gibidir Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliyenin sağlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. A. Geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmalıdır. Geçerlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Tıklayınız!!!…

0 Yorum
Ön Alımda Fiili Paylaşım Olduğu Her Aşamada İleri Sürülebilir

Cevap süresi geçmesi fiili paylaşım iddiasının ileri sürülmesine engel teşkil etmediği gibi daha önce ileri sürülmemiş ise de temyiz aşamasında dahi fiili paylaşım iddiası ileri sürülebilir.

Zira bu bir kötüniyet iddiası olduğundan davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İlk kez temyiz aşamasında ileri sürülse dahi fiili taksim olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. (daha&helliip;)

0 Yorum
Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı Kullanılması

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı bulunmaz.

Ön alım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz. Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir. (daha&helliip;)

0 Yorum
İcra Satışı İstenen Mal, Muhafaza Altına Alınır.

Yeni düzenleme ile satış talebi ile birlikte giderlerin tamamının peşin yatırılması, bunun üzerine kıymet takdiri yapılması ve menkullerin, ihale alıcına teslime hazır edilmek üzere, muhafaza altına alınmasının uygulama haline gelmesi öngörülmektedir.

0 Yorum
Boşanma Davasında Delil Elde Etmek İçin Casus Yazılım Yükleme İle Kişisel Verilerin İhlali

Boşanma davasında delil elde etmek için casus yazılım yükleme eyleminin cezai anlamda suç teşkil edip etmediği hususunda; verilerine erişilen eşin özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, kişisel verilerin korunmasını isteme hakları ile diğer eşin başka yollarla delil elde etmesinin imkansız olduğu, bu verilerin eşlerin birbirlerinin erişimine rıza gösterdiği,  bilgilerin ortak erişime açık olduğu ve  özel hayatı üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu iddialarının tartışılarak sonuca gidildiği görülmektedir. Anayasa mahkemesi'nin 7/9/2021 tarihli kararında, verilerine erişilen eşin cezalandırma isteği ile ilgili yerel mahkeme ve Bölge adliye mahkemesince, kayıtların boşanma davasına delil olarak sunma dışında başka suçlara vücut verecek şekilde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu…

0 Yorum
İşçinin Maillerinin İnternet Kullanımının İzlenmesi ve Kişisel Veriler

İşverenin de işçiden çalışma saatleri içerisinde ilgisini iş dışındaki konulara ayırmamasını istemesi yönetim hakkı gereğidir. Diğer yandan işçi de sadakat borcu gereği zamanını iş görme edimine ayırmalıdır.  Bu durum ile işçinin kişisel verilerinin işlenmesi hususları arasında çatışmanın gerçekleşmesi ise çok olasıdır.

0 Yorum
İşçinin Üstünün Aranması Manevi Tazminat Sebebidir

İşçinin kişisel verilerinin işlenmesi istisna, işlenmemesi ise kuraldır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olmayan şekilde işlenmesi için hukuka uygun olması gerekmektedir. İşverenin işçilerin kişisel verilerini işlemeye dair uygulamalarını; işçinin işverene ekonomik ve yönetim açısından bağımlılığı, işverenin yönetim hakkı, eşit davranma, ayrım yapmama ve işçi gözetme borçları çerçevesinde, uygulamanın hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması, güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için yapılması ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, gerektiği süre kadar muhafaza edilmesi kriterlerine göre değerlendirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerin işlenmesi için hukuka uygunluk nedeni varlığı gerekmektedir.  Konumuz açısından bu uygunluk nedenleri işçinin  açık rızası, kanunlarda işlenen verinin…

0 Yorum
İşçinin Whatsapp Grup Yazışması İle İş Sözleşmesinin Feshi Haksızdır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişinin özel ve sosyal hayatı ve mesleki hayatı ile ilgili her türlü bilgi kişisel veridir ve kanun kapsamında korunmaktadır Bilginin gizli olması gerekmemekte olup, kişiyle ilgili herkes tarafından ulaşılabilecek bilgiler de, kişisel verinin diğer unsurları da mevcut olmak şartıyla kişisel veri niteliği taşır Bu bilgilerin kanuna aykırı işlenmesi de hukuka aykırılık oluşturur.   Bu doğrultuda işçinin, diğer işçilerle whatsapp grubundaki yazışmaları yargıtay tarafından kişisel veri olarak nitelendirilerek, işverenin bu mesaja istinaden yaptığı feshi haksız kabul etmiştir.   Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 10.01.2019 tarihli kararında aşağıdaki şekilde karar vermiştir.…

0 Yorum
İşyerinin Kamera İle İzlenmesinin İşçinin Kişilik Hakkının İhlal Eder

Kişisel verilerin işlenmesi istisna, işlenmemesi kuraldır. İşçilerin görüntü ve ses kayıtları kişisel veridir. Kişilsel verilen işlenmesi sırasında uyulması gereken ilkeler mevcut olup bu ilkeler aşağıdaki gibidir. a)hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, c)belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Belirtilen ilkelere aykırı gözetleme ihlal niteliğindedir. İşyerinin kamera ile gözetlenmesi suretiyle işçinin görüntüsü ve aynı zamanda ses kaydı yapılıyorsa sesi, dolayısıyla kişisel verileri işlenmiş olacaktır. Gözetlemenin açık ya da gizli olması kişisel verilerin hukuka…

0 Yorum
Banka ve Kripto

Kripto paralar popülerliğini ve kullanımını arttırmış ve geniş kitlelerce kullanılmaya başlamıştır. Merkeziyetli ve merkeziyetsiz borsalardan alımı satımı yapılmaya, çevrimiçi oyna kazan oyunları ile kazanılmaya başlamıştır. Bu da kripto paraların alışverişte, ticarette, yatırımda kullanılıp kullanılmayamacağı, kullanılması halinde vergilendirmesinin ve muhasebeleştirmesinin nasıl yapılacağı hususlarını gündeme getirmiştir. İnternet kullanımının yoğunlaşması ile kaydi para kullanımı oldukça artmıştı. Kaydi (mevduat) para, fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak ya da borç kaydı düşülerek yaratılan bir ödeme aracıdır. Para ya da kaydi para yerine kripto paraların ortaya çıkmasının temel nedeni, kriz zamanlarında ülkelerin çok fazla miktarda para basmasıdır. Bu durum sınırlı, şeffaf ve ölçülebilir paraya ihtiyaç doğurmuştur.…

0 Yorum
İhtiyati Haciz Hakkında Aradığınız İçerikle İlgili Doğru Yazıyı Bulma Kılavuzu

1 - İhtiyati haciz kararı alabilmek için olması gerekenler, Alacağın vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş olması gereklidir. Alacağın varlığına kanaat getirilmesi yeterlidir. Kefalet limitinin üzerindeki borç için ihtiyati haciz istenebilmektedir. Faktoring şirketleri çeke dayalı olsa dahi alacağın varlığını temlik aldıkları fatura ile ispat etmelidir. 2 - İhtiyati haciz kararı alabilmek için olmaması gerekenler, a. Faturaların iade edilmiş olması, alacaklı olduğunu iddia eden kişinin elinde kendi ticari defterlerinden başka kanıt olmaması, 3 - İhtiyati haciz kararı almaya engel olmayan hususlar, Borca ilişkin olarak, borçlulardan birinin rehin vermesi, diğer borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmez. Teminat senedi olması, Borç…

0 Yorum
İhtiyati Tedbir

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
2012/13597 E. 
2013/688 K. 
22.1.2013 T. 

DAVA : Davacı A… Havacılık Anonim Şti. vekili tarafından, davalı T… Gazete Dergi Basım A Ş. aleyhine 27.2.2012 gününde verilen dilekçeyle ihtiyati tedbir istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda: mahkemenin görevsizliğine dair verilen 5.4.2012 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi A… Havacılık Anonim Şti. ve T… Gazete Dergi Basım A Ş. vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İhtiyati tedbir isteyen vekili, müvekkili A… Havacılık A.Ş.nin havacılık ve turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini, S… Gazetesi ve T… Gazetesiyle gazetelerin internet sitelerinde, yine karşı taraf T… Gurubuna ait olan diğer yayın organlarında 2007 yılında İsparta’da gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili haberler çıktığını, müvekkili şirketin kamuoyu nezdinde kötülenerek küçük düşürüldüğünü, ticari itibar ve faaliyetlerinin sekteye uğradığını belirterek müvekkilinin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınların tedbir yoluyla durdurulması ve kaldırılmasını istemiştir. (daha&helliip;)

0 Yorum
Teminat Senedi Olduğuna Dair İddia Yargılama Gerektirdiğinden İhtiyati Tedbir Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2012/7127 E.
2012/7065 K.
12.11.2012 T.

KARAR : Aleyhine ihtiyati tedbir istenilen R. Ç. 320.000,00 TL bedelli bonoya dayanarak Kadıköy 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/8515 Sayılı takip dosyası ile D. Ş. K. aleyhine icra takibi başlatmıştır. İcra takibinin başlatılma tarihi 16.4.2012’dir. Bu takibin başlatılmasından önce D. Ş. K. tarafından 4.4.2012 tarihinde menfi tespit davası açılmıştır. Menfi tespit davası açılması sebebiyle D. Ş. K. vekili 4.4.2012 tarihli dilekçeyle ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuştur. Mahkemenin 25.4.2012 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir. D. Ş. K. vekili mahkemeye 14.5.2012 tarihli ayrıntılı bir dilekçe daha vererek ihtiyati tedbir konularak icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuş, bu isteğin mahkemenin 17.5.2012 tarihli kararı ile reddedilmesi üzerine temyiz yoluna başvurulmuştur.

İcra İflas Kanunu’nun 72/II. maddesinde, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkemenin talep üzerine teminat karşılığı icra takibinin durdurulmasına karar verilebileceği düzenlemesi yer almaktadır. (daha&helliip;)

0 Yorum
İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Somut olayda ise, ihtiyati hacze konu çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı yönde şüphe bulunduğu, ödemeden men yasağı talimatı verildiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak, bahse konu çekin süresinde ibraz edildiği anlaşılmış olup, ödemeden men yasağı verilmesi çekin çek vasfını ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan, çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı açılması muhtemel menfi tespit davasının konusunu oluşturabilecektir.

0 Yorum
Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

icrada yetki itirazı, icra dairesinin yetkisine itiraz, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz, yetki itirazında dikkat edilecek hususlar, yetki itirazında yetkili yer, yetki itirazında yanlış yer, yetki itirazında yetkili mahkeme gösterilmelidir, birden fazla yetkili mahkeme mevcut ise itiraz eden hangi mahkemeyi seçtiğini bildirmelidir,

0 Yorum
İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

0 Yorum
İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmışsa O tarihten Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Yapılır. Mahkeme Bu Süreyi Resen Dikkate Alır.

Borçlunun huzurunda yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaat ederek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep edebileceği hükme bağlanmıştır

0 Yorum
Çek Vasfı İhtiyati Haciz

Çekin Çek Vasfını Yitirmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Önemli Olan Alacağın Varlığı Konusunda Kanaat Getirecek Kadar Delil Gösterilmesidir.

0 Yorum
Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

bonoların arkasında da lehdar şirketin kaşe ve imzası bulunmak suretiyle beyaz ciro yapıldığı, talep eden banka tarafından da ödememe protestosu keşide edildiği anlaşılmakla, TTK 596. maddesine ( yeni TTK 684. maddesi ) göre ciro ve zilyetliğin devri ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunabileceği gibi poliçenin beyaz olarak da ciro edilebileceği

0 Yorum
Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz İstenen Lehine Verilmiş Bir Rehin Söz Konusu Değil İse İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir. Aynı Alacak İçin Borçlulardan Birinin Rehin Vermesi Tüm Borçlular İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınmasını Engellemez.

0 Yorum