İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazılarn yazarı: “Sibel Öztürk”

İhalenin feshi : ihale bedelinin %10 unu para cezasına hükmedilir.

Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Muhammen bedelin %10’undan değil.   12. Hukuk Dairesi…

Mirasçılardan Biri, Mirasın Paylaşılmasını İsteyebilir.

Mirasçılardan her biri sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilirler. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış…

İhalenin Feshi Satış Avansının Yatırılmaması

Satış isteminin varlığını kabul için bu konudaki açık talep yanında satış giderlerinin de yatırılması gerekir. Satış talebinden önce masraf yatırılması, o tarihte satış talebinde bulunulduğu…

İhalenin Feshi İhale Bedelinin Nemasının Kime Ödeneceği Limit İpoteği

İhalenin feshi talebinin kabulü halinde nemalandırılmış bu satış bedeli ihale alıcısına, reddi halinde ise alacaklıya ödenir.     12. Hukuk Dairesi         2021/5067 E.  ,  2021/10173 K. “İçtihat…

İhalenin Feshi 2 yıllık kıymet takdiri (covid pandemi etkisi)

Kıymet takdiri tarihi, icra müdürlüğünün yaptırdığı kıymet takdirine itiraz olunmamış ise icra dairesince fiilen yapılan keşif tarihine, icra müdürlüğüne sunulan rapora karşı şikayet yoluna gidilmiş…

İhalenin Feshi Açabilecek Kişiler

İİK’nun 134/2. maddesinde; “İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek…

İhalenin Feshi Alıcının Tescil Talebi

İhalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş ise, bu konudaki şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra, ihalesi yapılan taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine…

İhalenin Feshi : İpoteğin kaldırılması kararı

Aile mahkemesince ipoteğin kaldırıldığı satıştan önce bildirilmeyerek satış yapılırsa ve ihalenin feshi davası bu davanın sonucu nedeniyle konusuz kalırsa, yapılan ihale kesinleşir ve ihale alıcısı…

İhalenin Feshi Arttırma Bedeli Masrafların Eklenilmesi

Arttırma bedeli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan…

İhalenin Feshi : Satışın Belediyede İlan Edilmemesi

İİK’nun 126/2. maddesi gereğince, artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmaz ihalelerinde de uygulanması gereken İİK’nun 114/2. maddesi gereğince, ilanın şekli, artırmanın…

İhalenin Feshi Mirasçıların Davaya Dahili

İhalenin feshi davası sırasında taraflardan birinin ölmesi halinde mirasçıları hep birlikte davaya dahil edilerek karar verilmelidir.     12. Hukuk Dairesi         2021/10375 E.  ,  2021/10651…

İhalenin Feshi Nedeni : Satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi

Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi, başlı başına ihalenin feshi sebebidir. Gerçek…

Katılma Yoluyla İstinaf, Asıl İstinafa Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Katılma yolu ile temyiz/istinaf, asıl temyiz/istinaf talebine sıkı sıkıya bağlı olup ona tabidir. Bu nedenle asıl tarafın temyiz/ istinaf talebi esasa girilmeden reddedilirse, temyiz/ istinaf…

Bahis Nedeniyle İdari Para Cezası

Birçok kişiye uygulanan bu idari para ceza yaptırımı nedeniyle itirazlar gündeme gelmektedir.

Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir.…

Taahhüt Kiralanan Teslim İlişkisi

Taahhüt Kiralanan Teslimi ilişkisi kapsamında yazılı tahliye taahhüdü kiralananın kiracıya tesliminden sonra verilmelidir.

Sınırdaş Malikinin Ön Alım Hakkı Bulunduğu Tarihler

Sınırdaş tarım arazisi maliklerine verilen önalım hakkı kaldırılmıştır. Ancak 15 Mayıs 2014 ila 4 Kasım 2020 tarihleri arasında yürürlükte kaldığı için bu tarihler arası yapılan satımlara ilişkin uygulanmaktadır.

Borcun Teminatı İçin Devirde Ön Alım Hakkı

Borcun teminatı için devirde ön alım hakkı kullanılamaz. Öncelikle taraflar arasında gerçek bir satışın olup olmadığının araştırılması gerekir.

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazda Ön Alım

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazda Ön Alım hakkının kullanılması ile satın alanın ön alım bedeli tutarı ile sorumlu olmasına verilmelidir.

Akrabaya Satış Ön Alım Hakkı

Satış akrabaya ve bağış / miras niyetiyle yapılmış ise ön alım hakkının kullanılmasının mümkün olmayacağı gözetilmelidir.

Ön Alımda Fiili Paylaşım Olduğu Her Aşamada İleri Sürülebilir

Cevap süresi geçmesi fiili paylaşım iddiasının ileri sürülmesine engel teşkil etmediği gibi daha önce ileri sürülmemiş ise de temyiz aşamasında dahi fiili paylaşım iddiası ileri sürülebilir.

Zira bu bir kötüniyet iddiası olduğundan davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İlk kez temyiz aşamasında ileri sürülse dahi fiili taksim olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı Kullanılması

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı bulunmaz.

Ön alım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz. Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir.

Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması

Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması halinde paylaşım payına oranla yapılmayacaktır.

Önalım hakkını kullanan paydaşlar pay oranları fark etmeksizin önalım hakkına konu paydan eşit oranda yararlanırlar.

Ön Alım Hakkının Kötüniyetli Kullanılması

Ön alım hakkının kötüniyet ile kullanılıp kullanılmadığını hakim kendiliğinden dikkate alır ve savunmanın genişletilmesi söz konusu olmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle ön alım hakkını kullanması TMK’nın 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz.

Ön Alım Hakkını Engellemek İçin Yüksek Satış Bedeli İddiası

Ön alım satış bedeli yüksek gösterilerek engellenmek istenebilir.

Bu halde ön alım hakkının kullanılması engellemek için bedelde muvazaa yapıldığını, dolayısıyla kasten yüksek gösterildiğini duyuma dayalı tanık beyanları ve taşınmaz değerine ilişkin rapor ile ispat edemezsiniz.

Aşağıda görülen yargıtay kararında davacının dinletmiş olduğu tanıkların görgüye dayalı değil, duyuma dayalı olarak beyanda bulundukları, keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunun da tek başına bedelde muvazaanın varlığını göstermeyeceği, davacının bedelde muvazaa iddiasını kanıtlayamadığı, gerekçesi ile yargılama giderleri kısmen aleyhine hükmedilmiştir.

Ön Alım Hakkına Dayanılan Payın Elbirliği Mülkiyete Konu Olması

Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir

Davanın tereke adına açıldığının kabulü gerekir. Davaya muvafakat, duruşmaya gelip bu konuda beyanda bulunmakla veya imzası noterce onaylı muvafakat belgesi ibraz edilmesi suretiyle yahut davacı adına davayı takip eden avukata vekalet verilmesi ile sağlanabilir. Bu yolda ortakların tümünün muvafakati sağlanamazsa Türk Medeni Kanununun 640. maddesi hükmü uyarınca murisin terekesine görevli mahkemede temsilci atanması için davacıya süre verilir. Temsilci davacı dışında biri olursa davacının sıfatı sona ereceğinden davayı temsilci takip eder. Dava hakkına ilişkin olan bu hususun hakim tarafından kendiliğinden öncelikle nazara alınması gerekir.

Ön Alım Davası Sonuçlanmadan İpoteğin Fekki Davası Açılması

Davacı ön alım davası sonuçlanmadan birleştirilen dosyada ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir.
Ön alıma ilişkin davanın sonuçlanmadığı, dolayısıyla davacının henüz davalıya ait hissenin maliki olmadığı anlaşılmakla taşınmazın tapu kaydında ön alıma konu hisse üzerinde yer alan malikin koydurduğu ipoteğin

“Ciro Edilemez” “Ciro Yasak” Kayıtlarının Hukuki Sonuçları

Cirantanın ciro edilemez kaydının hukuki sonucu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 685/2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ciranta, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. Keşideci, ciro edilemez kaydı düşemeyecek midir?

İcra Satışı İstenen Mal, Muhafaza Altına Alınır.

Yeni düzenleme ile satış talebi ile birlikte giderlerin tamamının peşin yatırılması, bunun üzerine kıymet takdiri yapılması ve menkullerin, ihale alıcına teslime hazır edilmek üzere, muhafaza altına alınmasının uygulama haline gelmesi öngörülmektedir.

İcranın Geri Bırakılması Kararı Yeni Kanuna Göre Nasıl Alınır

30.11.2021 tarihinden önce icranın geri bırakılması kararı bölge adliye veya yargıtay tarafından verilmekte idi. 7343 sayılı yasa ile 30.11.2021 tarihinden itibaren bu karar, takibin yapıldığı yer icra hukuk mahkemesinden alınmaktadır.

İşçinin Maillerinin İnternet Kullanımının İzlenmesi ve Kişisel Veriler

İşverenin de işçiden çalışma saatleri içerisinde ilgisini iş dışındaki konulara ayırmamasını istemesi yönetim hakkı gereğidir. Diğer yandan işçi de sadakat borcu gereği zamanını iş görme edimine ayırmalıdır.  Bu durum ile işçinin kişisel verilerinin işlenmesi hususları arasında çatışmanın gerçekleşmesi ise çok olasıdır.

İşçinin Üstünün Aranması Manevi Tazminat Sebebidir

İşçinin kişisel verilerinin işlenmesi istisna, işlenmemesi ise kuraldır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olmayan şekilde işlenmesi için hukuka uygun olması gerekmektedir. İşverenin işçilerin kişisel verilerini işlemeye…

Banka ve Kripto

Kripto paralar popülerliğini ve kullanımını arttırmış ve geniş kitlelerce kullanılmaya başlamıştır. Merkeziyetli ve merkeziyetsiz borsalardan alımı satımı yapılmaya, çevrimiçi oyna kazan oyunları ile kazanılmaya başlamıştır.…

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Temyiz Yoluna Başvurulabilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9588 E.
2013/13307 K.
25.6.2013 T.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret ( Kadıköy 2. Asliye Ticaret ) Mahkemesi’nce verilen 29.1.2013 tarih ve 2013/657 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili, müvekkilinin karşı taraf davalı şirketin %45 hissedarı, karşı taraf davalı G. C.’nin de %55 hissedarı iken, müvekkilinin bilgisi dışında ve gıyabında imzaları taklit edilmek suretiyle sahte kararlarla müvekkilinin hissesinin %01’e düşürüldüğünü. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/453 D.İş sayılı ve 2011/451 D İş sayılı dosyalarında yapılan bilirkişi incelemelerinde davaya konu ortaklar kurulu kararlarında müvekkiline atfedilen imzaların müvekkilinin eli mahsulü olmadığının tespit edildiğini, müvekkilince bu şekilde başka uzman raporları da alındığını ileri sürerek, alınan kararların yokluğunun tespitine dair yargılama sonuçlanıncaya kadar karşı taraf-davalı şirket müdürü G. C.’nin temsil, ilzam ve imza yetkisinin sınırlandırılmasına ve şirketi temsil ve ilzamla imza yetkisinin tedbiren müşterek imzayla şirket ortakları olan müvekkiline ve karşı taraf davalı G. C.’ye verilmesine karar verilmesini tedbiren istemiştir.

Mahkemece, 3.1.2013 tarihinde verilen tensip ara kararında bir davaya konu yapılıp yargılama evresinde kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi sonucu çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlıkla ilgili olarak uyuşmazlığı çözümler nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilmesine hukuken imkan bulunmadığı gibi mevcut dosya içeriği itibariyle davacının sahtecilik iddiasının yapılacak olan incelemeyle ortaya çıkacağı dikkate alınarak, ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verildiği, 7.1.2013 tarihinde de, ihtiyati tedbir isteyen-davacı vekili tarafından ibraz olunan istem dilekçelerinde terditli bir şekilde talepte bulunularak ihtiyati tedbir isteminin yenilediği, ihtiyati tedbir isteminin reddine dair ara kararı değiştirir bir durum mevcut bulunmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.

Kararları, ihtiyati tedbir isteyen vekili temyiz etmiştir.

1- ) H.M.K.nun 391/3 maddesi uyarınca ihtiyati tedbir talebinin reddi halinde kanun yoluna başvurma olanağı getirilmiştir.

İhtiyati Tedbir

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
2012/13597 E. 
2013/688 K. 
22.1.2013 T. 

DAVA : Davacı A… Havacılık Anonim Şti. vekili tarafından, davalı T… Gazete Dergi Basım A Ş. aleyhine 27.2.2012 gününde verilen dilekçeyle ihtiyati tedbir istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda: mahkemenin görevsizliğine dair verilen 5.4.2012 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi A… Havacılık Anonim Şti. ve T… Gazete Dergi Basım A Ş. vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İhtiyati tedbir isteyen vekili, müvekkili A… Havacılık A.Ş.nin havacılık ve turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini, S… Gazetesi ve T… Gazetesiyle gazetelerin internet sitelerinde, yine karşı taraf T… Gurubuna ait olan diğer yayın organlarında 2007 yılında İsparta’da gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili haberler çıktığını, müvekkili şirketin kamuoyu nezdinde kötülenerek küçük düşürüldüğünü, ticari itibar ve faaliyetlerinin sekteye uğradığını belirterek müvekkilinin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınların tedbir yoluyla durdurulması ve kaldırılmasını istemiştir.

İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/30598 E.
2011/11343 K.
2.6.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz, İ.İ.K.nun 257 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre ihtiyati haciz ile icra takibi ayrı ayrı düzenlemeler olup, farklı hukuki sonuçlar doğururlar. Sonuç itibariyle, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, yapılacak icra takibinden ve açılacak davadan önce uygulanan ve H.U.M.K.nun 101 ve devam eden maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir benzeri ancak daha etkili bir tedbir işlemidir ve takip muamelesi sayılamaz.

Teminat Senedi Olduğuna Dair İddia Yargılama Gerektirdiğinden İhtiyati Tedbir Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2012/7127 E.
2012/7065 K.
12.11.2012 T.

KARAR : Aleyhine ihtiyati tedbir istenilen R. Ç. 320.000,00 TL bedelli bonoya dayanarak Kadıköy 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/8515 Sayılı takip dosyası ile D. Ş. K. aleyhine icra takibi başlatmıştır. İcra takibinin başlatılma tarihi 16.4.2012’dir. Bu takibin başlatılmasından önce D. Ş. K. tarafından 4.4.2012 tarihinde menfi tespit davası açılmıştır. Menfi tespit davası açılması sebebiyle D. Ş. K. vekili 4.4.2012 tarihli dilekçeyle ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuştur. Mahkemenin 25.4.2012 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir. D. Ş. K. vekili mahkemeye 14.5.2012 tarihli ayrıntılı bir dilekçe daha vererek ihtiyati tedbir konularak icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuş, bu isteğin mahkemenin 17.5.2012 tarihli kararı ile reddedilmesi üzerine temyiz yoluna başvurulmuştur.

İcra İflas Kanunu’nun 72/II. maddesinde, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkemenin talep üzerine teminat karşılığı icra takibinin durdurulmasına karar verilebileceği düzenlemesi yer almaktadır.

İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Çekteki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığı Yönünde Şüphe Bulunması İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Olanak Vermez.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/4327 E.
2005/4177 K.
25.4.2005 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden S. D. vekili, müvekkili aleyhine 21.12.2004 keşide tarihli ve 120.000.000.000 TL bedelli çekten dolayı ihtiyati haciz kararı verildiğini, anılan çekin çalıntı olduğunu, zaten ödemeden men yasağı kaşesinin vurulduğunu, imzanın müvekkiline ait bulunmadığını, diğer itiraz edenler vekili ise, keşideci ile müvekkillerinin ticari ilişkisinin olduğunu, bu çekin teminat çeki olarak düzenlenip verildiğini, müvekkillerinden A.H.’nun eczanesinden çalındığını, ihtiyati haciz talep eden ve ciranta S. A. ile hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmişlerdir.

Alacaklı vekili, istemin reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, keşideci itiraz eden S. D.’in dosyaya sunulan belgelerdeki imzaları ile çekteki imzası arasında bariz fark bulunduğu, hacze konu çeke ilişkin ödemeden men yasağı talimatı verdiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle, itirazların kabulüne, S.D., Ö.E. H. ve A. H. hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2006/9551 E.
2006/12116 K.
6.6.2006 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından her iki borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş, süresinde … Genel Müdürlüğü vekili Kars İcra Mahkemesine hitaben Ankara İcra Mahkemesi aracılığı ile gönderdiği itiraz dilekçesinde; Kars İcra Dairelerinin yetkili olmadığını, yetkili icra dairesinin çekin ibraz edildiği bankanın bulunduğu İstanbul İcra Dairesi olduğunu öne sürmüş, ayrıca, çekteki keşideci imzasının da sahte olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece borçlunun yetki itirazının kabulüyle Kars İcra Dairelerinin yetkisiz olduğundan takibin iptaline karar verilmiştir. İlgili kararda yetkili icra dairesinin belirtilmediği görülmektedir.