İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

Beyaz Ciro İle Devralınan Bonoyu Elinde Bulunduran Kişi Yetkili Hamildir. İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/476 E.
2013/2207 K.
11.2.2013 T.

KARAR : Davacı alacaklı vekili, borçlunun 15 adet senedi ciro ederek müvekkili bankaya teslim ettiğini, alınan senetlerin vadesinin gelmesine rağmen ödenmediğini, protesto çekildiğini, borçlunun mallarını kaçırma tehlikesi içerisinde olduğunu, vadesi gelmiş alacakların rehinle de teminat altına alınmadığını, İİK 257. maddesi şartlarının oluştuğunu ileri sürerek borçlunun alacağı karşılamaya yetecek miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca talebe konu 11 adet senedin vadesinin geçtiği ve ödenmediği gerekçesiyle bu senetler toplam bedeli olan 157.000,00 TL miktar bakımından talebin kabulüne, 4 adet senet bakımdan ise alacaklının yetkili hamil olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Dava, ihtiyati haciz istemine ilişkindir. Mahkemece, ihtiyati haciz istemine dayanak teşkil eden bonolardan 4 tanesinde ihtiyati haciz isteyen bankanın yasal hamil olmadığı gerekçesiyle bu bonolara ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Ancak, ihtiyati haciz talebi reddedilen bonolar incelendiğinde keşidecisi F.U., lehtarının dava dışı N…Şti. olduğu ve bonoların arkasında da lehdar şirketin kaşe ve imzası bulunmak suretiyle beyaz ciro yapıldığı, talep eden banka tarafından da ödememe protestosu keşide edildiği anlaşılmakla, TTK 596. maddesine ( yeni TTK 684. maddesi ) göre ciro ve zilyetliğin devri ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunabileceği gibi poliçenin beyaz olarak da ciro edilebileceği öngörüldüğünden yazılı gerekçe ile 4 bono bakımından talebin reddi doğru görülmemiş, ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı alacaklı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir