İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü verilmesi ya da kiracı tarafından tahliye taahhüdünün bu şekilde verildiği iddiası, esasen yargılamanın hangi merci önünde olup olmadığına göre farklılık arz etmektedir.

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü , taahhüdün boş bir kağıt imzalanmak suretiyle verildiği dolayısıyla gerek düzenleme tarihinin gerek ise tahliye tarihinin boş olduğu, sadece imzanın kiracıya ait olduğuna dair bir iddiayı içermektedir.

Şöyle ki, aşağıda Karar 1‘de paylaşılan yargıtay kararına ilişkin yargılama icra hukuk mahkemesi önünde, Karar 2‘de paylaşılan yargıtay kararına ilişkin yargılama ise sulh hukuk mahkemesi önünde görülmüştür.

Karar 1‘e göre işlem yapan yani tahliye talepli icra takibi ile itirazın kaldırılması yoluna başvuran davacı kiraya veren, kiracının imzanın kendisine ait olduğunu ancak örneğin tahliye sözleşmesinin tarihinin dahi sonradan doldurulduğunu iddia ederse, tahliye taahhüdü noterde düzenleme veya onaylama şeklinde düzenlettirilmemiş ise dava reddedilecek, tahliye kararı verilmeyecektir.

Oysa Karar 2 ‘ye göre işlem yapan yani sulh hukuk mahkemesinde tahliye talepli dava açılması halinde, kiracı düzenleme ve tahliye tarihinin belgeye sonradan yazıldığını ve gerçeği yansıtmadığını ileri sürse dahi bu iddiasını aynı ispat gücüne haiz başka bir belge ile kanıtlamak durumundadır. Aksi halde tahliye talebi kabul edilecektir.

Tahliye taahhüdü ile ilgili geçerlilik şartları, işlem süreleri hakkında tüm yazılara bu linkten ulabilirsiniz. Tıklayınız!!!

Bu hususta tahliye taahhüdünün yazılılık ilkesine ilişkin bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederim. Tıklayınız!!!

Karar 1

6. Hukuk Dairesi         2015/5291 E.  ,  2015/5454 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı kiraya veren tarafından davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılan icra takibine, davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı kiraya veren icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı 31.10.2014 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi ile 18.02.2014 tanzim ve 18.10.2014 tahliye tarihli adi yazılı belgeye dayanarak taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davalı kiracı süresi içinde yapmış olduğu itirazında, taahhüdün tarih kısmının boş olarak kiralayana verildiğini daha sonra tarih eklenerek takibe konu edildiğini belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe açıkça itiraz ettiğini belirtmiştir. 
İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İİK.nun 275.maddesi ve 04.12.1957 tarih, 11/26 sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Somut olayda davalı kiracı tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiği gözetilerek itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 03/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü

3. Hukuk Dairesi         2017/1536 E.  ,  2017/475 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH … MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkiline ait taşınmazın 01/03/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile … yıllığına davalıya kiraya verildiğini, 01/03/2014 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği hususunda kiracı ile anlaşılarak takibe konu …/…/2013 düzenleme tarihli tahliye taahhütnamesi alındığını, tahliye için belirlenen sürede taşınmaz tahliyeedilmediğinden davalıya tahliye emri tebliğ edildiğini, davalının haksız olarak takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı cevap dilekçesinde; taşınmazda 2004 yılından itibaren kiracı olduğunu, tahliyetaahhütnamesinin 2004 yılında ilk kira sözleşmesi imzalanırken verildiğini, taahhütnamede, o tarihte evli olduğu eski eşinin imzasının bulunması, evlilik soyadının yazılması ve eski damga pulu yapıştırılmasının bu hususu ispatladığını, eski eşinin 2013 tarihli tahliye taahhütüne tanık olarak imza atmasının olağan dışı olduğunu, tahliye taahhüdünün ilk kira sözleşmesi yapılırken iş yeri ihtiyacı içerisinde imzalandığını, tarih kısmındaki boşlukların sonradan doldurulduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, “tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için kiralananın tesliminden sonra verilmiş olması gerektiği, her ne davacı tarafından sunulan taahhütnamenin düzenleme tarihi ……..2013 ise de taahhütnamede damga pulunun bulunduğu ve 5281 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeye göre 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi ve harçlarda pul yapıştırmak suretiyle ödeme usulünün kaldırıldığı, 2013 yılnda damga vergisinin pul yapıştırmak suretiyle ödenemeyeceği, ayrıca düzenleme tarihi itibariyle taahhütnamede imzası bulunan şahit … … ile davalı arasında mal rejimine ilişkin dava bulunduğu, böyle bir dava mevcut iken taahhütnameye Hasan Akan’ın şahit sıfatıyla imza atmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu sebeple taahhütnamenin ……..2013 tarihinde düzenlenmiş olamayacağı, taahhütnamenin ……..2013 tarihinde (kiralananın tesliminden sonra) imzalandığının davacı tarafından ispat edilemediği” gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, 01/03/2004 başlangıç tarihli, … yıl süreli ve 01/03/2009 başlangıç tarihli, … yıl süreli kira sözleşmeleri konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı vekili, …/…/2013 düzeleme tarihli, …/09/2014 tahliye tarihli, tahliye taahhütnamesine dayanarak …/09/2014 tarihinde başlattığı takipte kiralananın tahliyesini istemiştir. Kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesi ürünü olduğu kabul edilmelidir. Somut olayda tahliye taahhütnamesi …/…/2013 tarihinde düzenlenmiş olup düzenleme tarihi itibariyle kiracılık ilişkisi mevcuttur. Davalı, düzenleme ve tahliye tarihinin belgeye sonradan yazıldığını ve gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş ise de bu iddiasını aynı ispat gücüne haiz başka bir belge ile kanıtlamak durumunda olup bu yönde yazılı bir delil bir delil sunmamıştır. Davalı, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi düzenlenirken boş olarak verildiğini yazılı bir delil ile kanıtlayamamış ise de yemin deliline dayanmıştır. Bu durumda Mahkemece, davalı tarafa, davacıya yemin teklif etme hakkı olduğu hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken ispat külfeti ters çevrilerek, davacıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak yanılgılı değerlendirme ve yukarıdaki gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, HUMK’nun 440/… maddesi uyarınca karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir