Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması halinde paylaşım payına oranla yapılmayacaktır.

Önalım hakkını kullanan paydaşlar pay oranları fark etmeksizin önalım hakkına konu paydan eşit oranda yararlanırlar.

Asli müdahale yoluyla veya diğer paydaşların açtığı önalım davasının birleştirilmesi yoluyla davaya diğer paydaşların katılması halinde, eğer asli müdahale talebi veya birleştirilen dava süresi içinde açılmışsa o paydaşlar da önalıma konu paydan eşit oranda yararlanırlar.

Tüm davacıların hak sahibi olduklarının tespit edilmesi halinde eşit hisseler nispetinde adlarına tescil hükmü kurulması gerektiğinden her iki davanın birleştirilerek yürütülmesi zorunludur

 

  1. Hukuk Dairesi         2019/1361 E.  ,  2020/140 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 15.11.2018 gün ve 2016/2982 Esas – 2018/7827 Karar sayılı ilamı ile düzelterek onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı şirket yetkili temsilcisi tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, müvekkilinin 1329, 167, 1674, 169, 170, 849 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olduğunu, davalının 26.06.2015 ve 30.04.2015 tarihlerinde adı geçen taşınmazlardan pay aldığını belirterek önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine bulunmuş, 167 ve 1674 parsel sayılı taşınmazlardaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından feragat ettiğini beyan etmiştir.
Davalı, cevap dilekçesi vermemiş, duruşmada KDV bedelinin de ödenmesi şartıyla davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.
Mahkemece, davacı …’nun davasının feragat nedeniyle reddine, davacı …’nun 167 ve 1674 nolu parsellere ilişkin ön alım davasının feragat nedeni ile reddine, 1329, 169, 170, 849 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin ön alım davasının kabulü ile; 1329 nolu parselin davalı … .Limited Şirketi adına olan 81/200 payının iptali ile 169 nolu parselin davalı … .Limited Şirketi adına olan 2/5 payının iptali ile 170 nolu parselin davalı … .Şirketi adına olan 2/5 payının iptali ile 849 nolu parselin davalı … .Şirketi adına olan 2/5 payının iptali ile davacı … adına kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

Hükmü, davalı şirket temsilcisi temyiz etmesi üzerine Dairemizin 15.11.2018 tarihli, 2016/2982 Esas – 2018/7827 Karar sayılı ilamı ile hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Davalı şirket yetkili temsilcisi, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü şahsa satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile de kullanılabilir hale gelir.
Önalım hakkının kullanılması ile bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım hakkını kullanan paydaş bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masraflar toplamından ibaret önalım bedelini depo etmesi gerekir. Ancak davacı tapuda yapılan satış sözleşmesinin tarafı olmadığından bedelde muvazaa iddiasında bulunabilir ve bu iddiasını her türlü delille kanıtlayabilir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11.06.1947 tarihli 1947/5 E., 1947/18 K. sayılı içtihadı birleştirme kararı gereğince önalım hakkını kullanan paydaşlar pay oranları ne olursa olsun önalım hakkına konu paydan eşit oranda yararlanırlar. 6100 sayılı HMK’nin 65. maddesi uyarınca asli müdahale yoluyla veya diğer paydaşların açtığı önalım davasının HMK’nin 166. maddesi uyarınca davaların birleştirilmesi yoluyla davaya diğer paydaşların katılması halinde, eğer asli müdahale talebi veya birleştirilen dava süresi içinde açılmışsa o paydaşlar da önalıma konu paydan eşit oranda yararlanırlar.
Somut olayda; Dairemizin 15.11.2018 tarihli, 2016/2982 Esas – 2018/7827 Karar sayılı ilamı ile davalı taraf kendisini vekille temsil ettirmediğinden davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmediği belirtilerek hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiş ise de dava konusu taşınmazda aynı paya ilişkin Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/62 Esas sayılı dosyasından paydaş … tarafından önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davası açılmış olup derdest bulunduğundan aynı satışa ilişkin birden fazla önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasının bulunması halinde bu davaların birleştirilmesi ve tüm davacıların hak sahibi olduklarının tespit edilmesi halinde eşit hisseler nispetinde adlarına tescil hükmü kurulması gerektiğinden her iki davanın birleştirilerek yürütülmesi zorunludur.
Belirtilen husus karar düzeltme istenmesi üzerine yapılan incelemede anlaşıldığından karar düzeltme isteminin kabulü ile düzeltilerek onama ilamının kaldırılarak hükmün bu gerekçe ile bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 15.11.2018 gün ve 2016/2982 Esas – 2018/7827 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, yerel mahkeme kararının yukarıda belirtilen sebeple BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 07.01.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.