İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Borçlu Huzurunda Yapılan Hacizlerde Haczin Tatbikinden, Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat İle İhtiyati Hacze İtiraz Edebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/7887 E.
2012/11755 K.
3.7.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, müvekkili aleyhine keşide yeri Simav olan ve muhatap bankanın da Simav’da bulunduğu çeke dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verildiğini, ihtiyati haciz kararını veren Kütahya Mahkemeleri’nin yetkisiz bulunduğunu ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İhtiyati haciz isteyen vekili, İİK’nun 266. maddesi uyarınca icra takibine başlandıktan sonra ihtiyati haczi kaldırma yetkisinin icra mahkemesine geçtiğini, itirazın 7 günlük hak düşürücü sürede yapılmadığını savunarak, talebin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haciz kararına dayanak çekin Simav İlçesi’nde keşide edildiği, keşidecinin ikametgahı ile muhatap bankanın da Simav’da bulunduğu gerekçesiyle itirazın kabulüne, 14.11.2011 tarihli ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre ihtiyati haciz talep eden vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Talep, ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemine ilişkindir.

İİK’nun 265/1. maddesi uyarınca, borçlu huzurunda yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Dosya içeriğinden, itiraz edenin itirazının süresinde olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece muteriz borçlu vekilinin itirazının süresi içinde yapılıp yapılmadığı, alacaklı vekilinin bildirdiği icra dosyası örneği de getirtilip belirlendikten sonra esasa girilmesi gerekirken değinilen husus incelenmeksizin sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir