İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Borçlunun İtirazı Olmaması Halinde İhtiyati Haciz Talep Edilen Mahkeme Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremez

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1164 E.
2013/3045 K.
20.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili hamili olduğu çekin karşılıksız çıktığını ve bedelinin borçlular tarafından ödenmediğini ileri sürerek karşı tarafın menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu, talep konusu çekin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Elazığ Şubesi’nden verilmiş olduğu, çekin keşide yeri itibariyle, Elazığ Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi sıfatıyla ) Mahkemelerinin yetki hudutları içerisinde kaldığı, ayrıca borçluların adresi yönünden de yetki hudutları dışında kaldığı gibi, en kolay ve en çabuk ihtiyati haciz kararının alınacağı mahkemenin de infaz yeri mahkemesi olduğu, mahkemenin yetkisiz olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmişlerdir.

İstem ihtiyati hacze ilişkin olup, alacaklı çeke dayalı olarak, borçlular lehtar ve keşideci aleyhine ihtiyati haciz talep etmiştir. İİK’nun 265/1 maddesi uyarınca borçlu, kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine, teminata karşı itiraz edebilir. Bu nedenle, kamu düzenine ilişkin yetkinin söz konusu olmadığı durumlarda, mahkeme ihtiyati hacizde yetkili olup olmadığını ancak borçlunun itirazı üzerine inceleyebileceğinden mahkemece res’en yetkili olmadığı gerekçesiyle istemin reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle ihtiyati haciz isteyen yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararina BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir