İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “DİĞER”

Aile Hukukuna Dair Yazılar

“Ciro Edilemez” “Ciro Yasak” Kayıtlarının Hukuki Sonuçları

Cirantanın ciro edilemez kaydının hukuki sonucu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 685/2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ciranta, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. Keşideci, ciro edilemez kaydı düşemeyecek midir?

İcra Satışı İstenen Mal, Muhafaza Altına Alınır.

Yeni düzenleme ile satış talebi ile birlikte giderlerin tamamının peşin yatırılması, bunun üzerine kıymet takdiri yapılması ve menkullerin, ihale alıcına teslime hazır edilmek üzere, muhafaza altına alınmasının uygulama haline gelmesi öngörülmektedir.

İcranın Geri Bırakılması Kararı Yeni Kanuna Göre Nasıl Alınır

30.11.2021 tarihinden önce icranın geri bırakılması kararı bölge adliye veya yargıtay tarafından verilmekte idi. 7343 sayılı yasa ile 30.11.2021 tarihinden itibaren bu karar, takibin yapıldığı yer icra hukuk mahkemesinden alınmaktadır.

İşçinin Maillerinin İnternet Kullanımının İzlenmesi ve Kişisel Veriler

İşverenin de işçiden çalışma saatleri içerisinde ilgisini iş dışındaki konulara ayırmamasını istemesi yönetim hakkı gereğidir. Diğer yandan işçi de sadakat borcu gereği zamanını iş görme edimine ayırmalıdır.  Bu durum ile işçinin kişisel verilerinin işlenmesi hususları arasında çatışmanın gerçekleşmesi ise çok olasıdır.

İşçinin Üstünün Aranması Manevi Tazminat Sebebidir

İşçinin kişisel verilerinin işlenmesi istisna, işlenmemesi ise kuraldır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olmayan şekilde işlenmesi için hukuka uygun olması gerekmektedir. İşverenin işçilerin kişisel verilerini işlemeye…

Banka ve Kripto

Kripto paralar popülerliğini ve kullanımını arttırmış ve geniş kitlelerce kullanılmaya başlamıştır. Merkeziyetli ve merkeziyetsiz borsalardan alımı satımı yapılmaya, çevrimiçi oyna kazan oyunları ile kazanılmaya başlamıştır.…

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Temyiz Yoluna Başvurulabilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9588 E.
2013/13307 K.
25.6.2013 T.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret ( Kadıköy 2. Asliye Ticaret ) Mahkemesi’nce verilen 29.1.2013 tarih ve 2013/657 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili, müvekkilinin karşı taraf davalı şirketin %45 hissedarı, karşı taraf davalı G. C.’nin de %55 hissedarı iken, müvekkilinin bilgisi dışında ve gıyabında imzaları taklit edilmek suretiyle sahte kararlarla müvekkilinin hissesinin %01’e düşürüldüğünü. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/453 D.İş sayılı ve 2011/451 D İş sayılı dosyalarında yapılan bilirkişi incelemelerinde davaya konu ortaklar kurulu kararlarında müvekkiline atfedilen imzaların müvekkilinin eli mahsulü olmadığının tespit edildiğini, müvekkilince bu şekilde başka uzman raporları da alındığını ileri sürerek, alınan kararların yokluğunun tespitine dair yargılama sonuçlanıncaya kadar karşı taraf-davalı şirket müdürü G. C.’nin temsil, ilzam ve imza yetkisinin sınırlandırılmasına ve şirketi temsil ve ilzamla imza yetkisinin tedbiren müşterek imzayla şirket ortakları olan müvekkiline ve karşı taraf davalı G. C.’ye verilmesine karar verilmesini tedbiren istemiştir.

Mahkemece, 3.1.2013 tarihinde verilen tensip ara kararında bir davaya konu yapılıp yargılama evresinde kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi sonucu çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlıkla ilgili olarak uyuşmazlığı çözümler nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilmesine hukuken imkan bulunmadığı gibi mevcut dosya içeriği itibariyle davacının sahtecilik iddiasının yapılacak olan incelemeyle ortaya çıkacağı dikkate alınarak, ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verildiği, 7.1.2013 tarihinde de, ihtiyati tedbir isteyen-davacı vekili tarafından ibraz olunan istem dilekçelerinde terditli bir şekilde talepte bulunularak ihtiyati tedbir isteminin yenilediği, ihtiyati tedbir isteminin reddine dair ara kararı değiştirir bir durum mevcut bulunmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.

Kararları, ihtiyati tedbir isteyen vekili temyiz etmiştir.

1- ) H.M.K.nun 391/3 maddesi uyarınca ihtiyati tedbir talebinin reddi halinde kanun yoluna başvurma olanağı getirilmiştir.

İhtiyati Tedbir

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
2012/13597 E. 
2013/688 K. 
22.1.2013 T. 

DAVA : Davacı A… Havacılık Anonim Şti. vekili tarafından, davalı T… Gazete Dergi Basım A Ş. aleyhine 27.2.2012 gününde verilen dilekçeyle ihtiyati tedbir istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda: mahkemenin görevsizliğine dair verilen 5.4.2012 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi A… Havacılık Anonim Şti. ve T… Gazete Dergi Basım A Ş. vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İhtiyati tedbir isteyen vekili, müvekkili A… Havacılık A.Ş.nin havacılık ve turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini, S… Gazetesi ve T… Gazetesiyle gazetelerin internet sitelerinde, yine karşı taraf T… Gurubuna ait olan diğer yayın organlarında 2007 yılında İsparta’da gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili haberler çıktığını, müvekkili şirketin kamuoyu nezdinde kötülenerek küçük düşürüldüğünü, ticari itibar ve faaliyetlerinin sekteye uğradığını belirterek müvekkilinin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınların tedbir yoluyla durdurulması ve kaldırılmasını istemiştir.

İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/30598 E.
2011/11343 K.
2.6.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz, İ.İ.K.nun 257 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre ihtiyati haciz ile icra takibi ayrı ayrı düzenlemeler olup, farklı hukuki sonuçlar doğururlar. Sonuç itibariyle, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, yapılacak icra takibinden ve açılacak davadan önce uygulanan ve H.U.M.K.nun 101 ve devam eden maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir benzeri ancak daha etkili bir tedbir işlemidir ve takip muamelesi sayılamaz.

Teminat Senedi Olduğuna Dair İddia Yargılama Gerektirdiğinden İhtiyati Tedbir Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2012/7127 E.
2012/7065 K.
12.11.2012 T.

KARAR : Aleyhine ihtiyati tedbir istenilen R. Ç. 320.000,00 TL bedelli bonoya dayanarak Kadıköy 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/8515 Sayılı takip dosyası ile D. Ş. K. aleyhine icra takibi başlatmıştır. İcra takibinin başlatılma tarihi 16.4.2012’dir. Bu takibin başlatılmasından önce D. Ş. K. tarafından 4.4.2012 tarihinde menfi tespit davası açılmıştır. Menfi tespit davası açılması sebebiyle D. Ş. K. vekili 4.4.2012 tarihli dilekçeyle ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuştur. Mahkemenin 25.4.2012 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir. D. Ş. K. vekili mahkemeye 14.5.2012 tarihli ayrıntılı bir dilekçe daha vererek ihtiyati tedbir konularak icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuş, bu isteğin mahkemenin 17.5.2012 tarihli kararı ile reddedilmesi üzerine temyiz yoluna başvurulmuştur.

İcra İflas Kanunu’nun 72/II. maddesinde, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkemenin talep üzerine teminat karşılığı icra takibinin durdurulmasına karar verilebileceği düzenlemesi yer almaktadır.

İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Çekteki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığı Yönünde Şüphe Bulunması İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Olanak Vermez.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/4327 E.
2005/4177 K.
25.4.2005 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden S. D. vekili, müvekkili aleyhine 21.12.2004 keşide tarihli ve 120.000.000.000 TL bedelli çekten dolayı ihtiyati haciz kararı verildiğini, anılan çekin çalıntı olduğunu, zaten ödemeden men yasağı kaşesinin vurulduğunu, imzanın müvekkiline ait bulunmadığını, diğer itiraz edenler vekili ise, keşideci ile müvekkillerinin ticari ilişkisinin olduğunu, bu çekin teminat çeki olarak düzenlenip verildiğini, müvekkillerinden A.H.’nun eczanesinden çalındığını, ihtiyati haciz talep eden ve ciranta S. A. ile hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmişlerdir.

Alacaklı vekili, istemin reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, keşideci itiraz eden S. D.’in dosyaya sunulan belgelerdeki imzaları ile çekteki imzası arasında bariz fark bulunduğu, hacze konu çeke ilişkin ödemeden men yasağı talimatı verdiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle, itirazların kabulüne, S.D., Ö.E. H. ve A. H. hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2006/9551 E.
2006/12116 K.
6.6.2006 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından her iki borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş, süresinde … Genel Müdürlüğü vekili Kars İcra Mahkemesine hitaben Ankara İcra Mahkemesi aracılığı ile gönderdiği itiraz dilekçesinde; Kars İcra Dairelerinin yetkili olmadığını, yetkili icra dairesinin çekin ibraz edildiği bankanın bulunduğu İstanbul İcra Dairesi olduğunu öne sürmüş, ayrıca, çekteki keşideci imzasının da sahte olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece borçlunun yetki itirazının kabulüyle Kars İcra Dairelerinin yetkisiz olduğundan takibin iptaline karar verilmiştir. İlgili kararda yetkili icra dairesinin belirtilmediği görülmektedir.

Alacaklı İhtiyati Haciz Kararının İnfazını On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstemek Zorundadır.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/16618 E.
2012/23235 K.
2.7.2012 T.

KARAR : İİK.nun 261.maddesi uyarınca alacaklı, mahkemeden aldığı ihtiyati haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

İbraz Eksiği Diğer Borçlulara Müracaat İhtiyati Haciz

Çekin Kambiyo Niteliğinde Olmadığı ve Bedelinin Keşideci Tarafından Lehdara Ödenmiş Olması, İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Çekin Vasfı İcra Takibi Aşamasında Dikkate Alınır.İBr

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/83 E.
2012/598 K.
23.1.2012 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, hamili oldukları 25/10/2010 keşide tarihli çek bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, borçlular çek keşidecisi S… İnş. Ltd. Şti. ve çek lehdarı D… Beton Ltd. Şti’nin menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, 30/12/2010 tarihli kararla ihtiyati haciz isteminin kabulüne, borca yetecek miktar için ihtiyati hacze karar verilmiştir.

Karşı taraf borçlu S… İnş. Ltd. Şti. vekili, çekin yasal süresi içinde bankaya ibraz edilmediğinden kambiyo vasfını yitirdiğini, alacaklı ile hukuki ilişkilerinin bulunmadığını, çek bedelinin lehdara ödenerek karşılığında belge alındığını, alacağın diğer borçludan talep edilebileceğini savunarak, ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

İhtiyati Haciz İçin Alacağın Varlığını İspat

İhtiyati Haciz Kararı Verilirken İşin Esasına Girilmeksizin Alacağın Varlığına Kanaat Getirilmesi Yeterlidir. Mahkemece Keşif Yapılarak İhtiyati Haciz İsteyenin Gerçekten Alacaklı Olup Olmadığını İncelemesi Doğru Değildir.

Ciro Silsilesinin İhtiyati Haciz

Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Ciro İlave Edilmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildircş

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2007/9450 E.
2007/9293 K.
26.10.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itiraz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde itiraz eden vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen S. B. vekili, 10.03.2007 tarih ve 136.900.00.YTL ile 30/3/2007 tarih ve 110.000.00.YTL meblağlı çeklere istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden … Ltd. Şirketi vekili, ciro silsilesinin kopuk olduğunu, menfi tespit davası açıldığını, teminat miktarının yeterli olmadığını, haczedilen fidanların telef olacağını belirterek ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

Takibe Başlandıktan Sonra, Teminat Göstererek İhtiyati Haczin Kaldırılması İcra Mahkemesinden İstenmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/995 E.
2007/3918 K.
5.3.2007 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 265/1. maddesi gereğince ( Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplerle, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı, huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde “mahkemeye müracaatla” itiraz edebilir. )

İhtiyati haciz kararına yukarıda belirlenen nedenlere dayalı olarak yapılan itiraz, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye sunulmalı ve bu mahkemece incelenmelidir. Bir başka anlatımla, inceleme görevi kararı veren genel mahkemeye aittir.

Çekin Çalıntı Olduğu İddiası İhtiyati Haciz

Çekin Çalıntı Ve İçeriğinin Sahte Olduğu İddiası İle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Karar Verilemez. Bu İddia Menfi Tespit veya İstirdat Davasına Konu Edilebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/248 E.
2005/603 K.
1.2.2005 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkiline ciro yoluyla gelen ve karşı tarafın borçluları bulundukları çek’e bağlı borcun ödenmediğini ileri sürerek, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, çek’in vadesinin gelmiş olmasına rağmen ödenmediği ve rehin ile de temin edilmemiş bulunduğu gerekçesiyle, %15 teminat karşılığında borçluların elinde ve 3. kişilerde bulunan menkul, gayrimenkul, hak ve alacaklarının borca yetecek miktarının ihtiyati haczine karar verilmiştir.

Ödeme Yasağı İhtiyati Haciz

Çekin Çalınmış Olması Nedeniyle Ödeme Yasağı Konulması Yetkili Hamilin İhtiyati Haciz Kararı Almasına Engel Değildir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/12082 E.
2005/10696 K.
9.11.2005 T.

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin süresinde bankaya ibrazına rağmen, çekin çalıntı olduğuna ilişkin müşteki lehdarın başvurusu üzerine savcılıkça konulan ödeme yasağı nedeniyle çekin ödenmediğini, oysa, bu yasağın iptal davası açılması halinde, ancak mahkemece konulabileceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2011/14414 E.
2011/15800 K.
14.12.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın kabulüne yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz talep eden vekili, karşı tarafa satılan malların bedelinin ödenmediğini belirterek ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden vekili, satılan camların ayıplı olduğunu ve binanın tamamlanmasından sonra ayıpların çıkmaya başladığını belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmışsa O tarihten Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Yapılır. Mahkeme Bu Süreyi Resen Dikkate Alır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/6968 E.
2012/10578 K.
14.6.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haczin dayanağı bonolarda ihtilaf halinde Bayındır Mahkemelerinin yetkili olacağı yazılı olup, ayrıca müvekkilinin ikametgahının da Bayındır olduğunu ileri sürerek, yetkisiz mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Borçlu Huzurunda Yapılan Hacizlerde Haczin Tatbikinden, Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat İle İhtiyati Hacze İtiraz Edebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/7887 E.
2012/11755 K.
3.7.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, müvekkili aleyhine keşide yeri Simav olan ve muhatap bankanın da Simav’da bulunduğu çeke dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verildiğini, ihtiyati haciz kararını veren Kütahya Mahkemeleri’nin yetkisiz bulunduğunu ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Teminat Senedi İhtiyati Haciz

Bononun Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Bononun Kambiyo Senedi Niteliği Devam Etmektedir. Ayrıca Bu husus İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Sebeplerinden Değildir.te

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/3409 E.
2012/6013 K.
13.4.2012 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, ihtiyati hacze konu bononun teminat senedi olarak verildiğini, bu sebeple ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasal olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili, itirazın reddini istemiştir.

Lehdar Sadece Keşideci Aleyhine İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/129 E.
2013/1448 K.
23.1.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili, ihtiyati haciz kararı verilen senet üzerinde tahrifat yapıldığını, bu nedenle Sinop C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu, senedin ilk halinde keşide yerinin yer almadığını ve sadece müvekkili M. Ç.’nun adresinin yer aldığı idari birim Ankara ibaresinin yer aldığı göz önüne alındığında, gerek keşide yeri olmayan ve gerekse borçluların ikametgahı olmayan Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan işbu ihtiyati haciz talebinin hukuka aykırı olduğunu, yetkili mahkemenin Ankara Mahkemeleri olduğunu, müvekkillerinin borçlarının da bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Çek Vasfı İhtiyati Haciz

Çekin Çek Vasfını Yitirmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Önemli Olan Alacağın Varlığı Konusunda Kanaat Getirecek Kadar Delil Gösterilmesidir.

Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

Beyaz Ciro İle Devralınan Bonoyu Elinde Bulunduran Kişi Yetkili Hamildir. İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/476 E.
2013/2207 K.
11.2.2013 T.

KARAR : Davacı alacaklı vekili, borçlunun 15 adet senedi ciro ederek müvekkili bankaya teslim ettiğini, alınan senetlerin vadesinin gelmesine rağmen ödenmediğini, protesto çekildiğini, borçlunun mallarını kaçırma tehlikesi içerisinde olduğunu, vadesi gelmiş alacakların rehinle de teminat altına alınmadığını, İİK 257. maddesi şartlarının oluştuğunu ileri sürerek borçlunun alacağı karşılamaya yetecek miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca talebe konu 11 adet senedin vadesinin geçtiği ve ödenmediği gerekçesiyle bu senetler toplam bedeli olan 157.000,00 TL miktar bakımından talebin kabulüne, 4 adet senet bakımdan ise alacaklının yetkili hamil olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
 2013/963 E.
 2013/2118 K.
 11.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden A. T. ve M. T. vekili, krediden kaynaklanan alacak için ipotek verdiğini, bu nedenle ipotekle temin edilen alacak için ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Rücuen Tazminat Talebi İhtiyati Haciz

Haksız Fiili İle Zarar Veren Kişiden Rücuen Tazminat Talebi Konusunda İhtiyati Haciz Kararı Verilmelidir

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
2013/1118 E.
2013/1400 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında; kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haciz isteminin reddine dair verilen ara kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiline zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracı sürücü belgesi olmaksızın kullanan kişinin kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada ölen yolcunun mirascısına davacının 17.295 TL destek tazminatı ödediğini, davacının rücu hakkı gereği işleten olan davalı aleyhine açtığı asıl rücu davasında araç üzerine ihtiyati haciz kararı da konmasını istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının alacaklı olup olmadığının ve ayrıca borcun muacceliyet şartının yargılamayı gerektirmesinden dolayı İİK 257. maddesindeki şartlar oluşmadığı gerekçesi ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiş, ara karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Faktoring Fatura İbraz Zorunluluğu İhtiyati Haciz

Faktoring Şirketleri Çeke Dayalı Olsa Da Alacağı Bir Mal veya Hizmet Satışından Doğmuş veya Doğacak Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Eden ve Tahsil Edemediğini Gösterir Belgeleri İbraz Etmelidir

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2012/16229 E.
2013/2559 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati hacze itiraz edenler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından çeke ilişkin ödeme yasağı bulunduğunu belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, çek hakkında verilen ödemeden men yasağının çek vasfını ortadan kaldırmayacağı, çek hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmeyeceği gerekçeleriyle itirazın reddine karar verilmiş, kararı muterizler vekili temyiz etmiştir.

Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1169 E. 
2013/2737 K. 
18.2.2013 T. 

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka ile davalı şirket arasında akdedilen genel kredi sözleşmesini, davalı A. T.’ın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, borcun süresinde ödenmediğini, alacağın da rehinle teminat altına alınmamış olduğunu beyan ederek borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, İhtiyati haciz isteyen tarafından dilekçeye eklenen belgenin alacağın varlığı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında kanaat uyandırmaya yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kefalet Limiti Üzerinden Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1176 E.
2013/2960 K.
19.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili olan bankanın, borçlu H… İth.İhr. ve D….Ç… San. Ltd.Şti’ne 14.12.2005 tarihli 500.000,00 TL bedelli ve 04.06.2012 tarihli 1.250.000,00 TL bedelli genel kredi taahütnameleri gereğince ticari kredi kullandırdığını, borçlular Y. M. M. A. ve F. M. T. A.’ın da müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla taahhütnameleri imzaladıklarını, kefalet limitlerine göre borçlu Y. M. A. A.’ın borçun tamamından, diğer borçlu F. M. T. A.’ın ise 500.000,00 TL’den sorumlu olduğunu, borçluların borçlarını ödemediklerini, mallarını kaçırma girişiminde bulunabileceklerini ileri sürerek, toplam 1.218.062,05 TL’lik borca ilişkin olarak borçlu şirket ve borçlu Y. M. A. A. için bu miktar üzerinden, diğer borçlu F. M. T. A. için ise sorumlu olduğu 500.000,00 TL yönünden borçluların taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Hesap Kat Tebliğ Edilmemesi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/2667 E.
2013/4610 K.
11.3.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin karşı taraftan alacağı bulunduğunu, borcun vadesinde ödemediğini, rehinle de temin edilmediğini ileri sürerek borçluların borca yeterli miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Mahkemece, borçlulardan M.S. Ş.’ye hesap kat ihtarı tebliğ edilmediğinden bu borçlu yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine,

İade Fatura İhtiyati Haciz

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2013/2122 E.
2012/2576 K.
15.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı ihtiyati hacze itirazın reddine dair ara kararın temyizen tetkiki ihtiyati hacze itiraz eden A… P…. G…. Tarım Hayv. Turz. İnş. San. Tic. Ltd.Şti. vekilince talep edilmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla temyiz dilekçesi ile dosyadaki tüm belgeler okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen şirket vekilinin talebi üzerine mahkemece 16.09.2011 günlü 2011/….D.İş sayılı kararı ile İcra İflas Kanunu’nun 257/1 ve müteakip maddeleri gereğince aleyhine ihtiyati haciz istenilenin 225.389,00 TL borcuna yetecek miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmiş, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekilinin itirazı üzerine mahkemece 13.03.2012 günlü kararla itirazın reddine karar verilmesi üzerine, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekili tarafından İcra İflas Kanunu’nun 265 /son maddesi uyarınca itirazın reddine ilişkin karar temyiz edilmiştir.

İhtiyati Tedbir Malların Devrinin Engellemesi; İhtiyati Haciz, Haczin Malları Devralana Karşı Da İleri Sürülmesini Amaçlar

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
2013/3628 E.
2013/3811 K.
5.6.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasında davacı vekilinin talebi üzerine verilen cebri icra satışının tedbiren durdurulması kararına ve ihtiyati hacze itirazın reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati hacze itiraz edenler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiliyle davalı yüklenici M. A. T. arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin inşaatı süresinde teslim etmemesi sebebiyle Didim 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/… E. sayılı dosyasında davalı yüklenici aleyhine 506.000,00 TL gecikme tazminatının tahsili için dava açtıklarını, davanın halen derdest olduğunu, ancak davalı yüklenici M. A. T.’nın borçlularından mal kaçırmak amacıyla üzerine kayıtlı A-13, B-3, B-7 ve C-9 dairelerini muvazaalı olarak diğer davalı eniştesi M. Te.’e onun da üçüncü kişilere devretmeye çalıştığını ve kendi aleyhlerine muvazaalı icra takipleri yaptırdıklarını, bu sebeple müvekkilinin alacağını tahsil imkanının kalmayacağını ileri sürerek, davaya konu B 7 numaralı dairenin Didim İcra Müdürlüğü’nün 2011/… E., sayılı dosyasında yapılacak olan cebri icra satışının tedbiren durdurulmasıyla davaya konu diğer taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz konulmasını istemiştir.

Reddi Kararında Gerekçe Zorunluluğu İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararında Gerekçe Gösterilmesi Zorunludur. Talebin Yasal Şartları Taşımaması Belirtilmiş İse Hangi Yasal Şartların Taşınmadığı Açıklanmalıdır

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/7425 E.
2013/12152 K.
11.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, asıl borçlu O. T. ile diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin müvekkili bankayla imzaladıkları 12.4.1996 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve 6.8.1997 tarihli Zeyilnameye istinaden borçlarının tamamını ödemediklerini, müvekkilinin ihtarname çektiğini, başlattığı icra takibine borçluların itiraz etmesi üzerine itirazın iptali davası açamadığını, bu sebeple alacak davası açma gereği doğduğunu ileri sürerek, açtıkları alacak davasıyla birlikte müvekkilinin alacağı miktara karşılık borçluların taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerde hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir.

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9264 E.
2013/13098 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili bankayla karşı taraf borçlu şirket arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve Hızır hesap sözleşmesi uyarınca borçluya kullandırılan kredinin ödenmemesi sebebiyle kredi hesabının kat edilerek borçlulara ihtarname gönderildiğini, hesap kat tarihi itibariyle borçluların müvekkili bankaya 48.307,76 TL nakdi ve 12.000 TL gayri nakdi borçları bulunduğunu ileri sürerek, alacaklarını teminen borçluların borca yetecek miktarda menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Düşük Bedel İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/10516 E.
2013/14111 K.
3.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlu tarafından keşide edilen 4.000 TL bedelli çekin karşılıksız çıktığını, bankanın sorumlu olduğu miktar olan 1.045 TL’nin tahsil edildiğini ileri sürerek, 2.955 TL üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, alacak miktarı bakımından günümüz ekonomik koşulları da dikkate alınarak talebin yasal koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Duruşmalı Olarak İncelenir

YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ
2013/556 E.
2013/1816 K.
4.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, takibe konu çekin keşide yerinin Yalova olduğunu, ihtiyati haciz kararının yetkisiz mahkemeden alındığını ileri sürerek, kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Borç Miktarının Düşük Olması İhtiyati Haciz

Borç Miktarının Düşük Olduğu Her Halükarda Tahsil Edilebileceği İddiası Dinlenmez. İhtiyati Haciz İstenebilmesi İçin Alacağın Vadesinin Gelmesi ve Rehinle Temin Edilmemiş Olması Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9887 E.
2013/14511 K.
9.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin lehdarı olduğu 28.02.2013 keşide tarihli 5.097,00 TL meblağlı çekin keşideci borçlu tarafından ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Borçlunun İtirazı Olmaması Halinde İhtiyati Haciz Talep Edilen Mahkeme Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremez

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1164 E.
2013/3045 K.
20.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili hamili olduğu çekin karşılıksız çıktığını ve bedelinin borçlular tarafından ödenmediğini ileri sürerek karşı tarafın menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

İhtiyati Haciz Kararı İnfaz Edilip İcra Takibi Aşamasına Geçildiğinde İhtiyati Haciz Kararına Yönelik İtirazların İcra Mahkemesince İncelenmesi Gerekir

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
2013/17104 E.
2013/9970 K.
28.5.2013 T.

KARAR : Davacı vekilinin talebi üzerine karşı taraf şirketin taşınır ve taşınmaz malları üzerine dosya üzerinde yapılan inceleme ile ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.

Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin Arkasının Yazdırılmaması Halinde Yetkili Yer Alacaklının İkametgah Yer Mahkemesidir. Çekin Arkasının Yazdırılmamış Olması veya Ödememe Protestosu Bulunması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel DeğildirÇek

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9608 E.
2013/13086 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz talep eden tarafından müvekkilleri hakkında 145,914,93 TL’lik 10.10.2011 keşide tarihli çek sebebiyle ihtiyati haciz talep edildiğini ve mahkemece iş bu talebin kabul edildiğini, ancak, isteme konu çekin arkasının yazılmamış olduğunu, bu sebeple kambiyo senedi vasfında bulunmadığını ve çekin keşide yerinin Ceyhan olduğu için mahkemenin yetkili bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.