İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Kira Tahliye Taahhüdü”

Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir.…

Evde Bulunanlar 3. Kişi Sayılmaz

5 – evde bulunan diğer kişiler 3.kişi sayılmaz Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle ancak kiracının tahliyesi talep edilebilir24. Bununla birlikte…

Tahliye Tarihi Belirli Olmalı

Ancak 6098 sayı- lı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesinde yer alan “…kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde…” şeklindeki açık düzenleme karşısında tahliye…

Tahliye Taahhüdünü Kiracı Vermeli

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarından bir diğeri de tahliye taahhüdünün kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla yapılmış olmasıdır. Kiracı dışında başka bir kimsenin örneğin kiracı ile birlikte…

Aile Konutu Tahliye Taahhüdü

Eşlerden birinin kiracı sıfatına haiz olduğu aile konutu ile ilgili olarak kiracı sıfatına haiz eş tek başına tahliye taahhüdünde bulunabilecek midir? Doktrinde savunulan bir görüşe göre anılan…

İrade Sakatlığı Tahliye Taahhüdü

11 – irade sakatlığı   Kiraya ilişkin hükümler arasında irade sakatlığı nedeniyle tahliye taahhü- dünün geçersizliğinin ileri sürülmesine dair özel bir hüküm bulunmadığından kiracı tarafından…

Tahliye Taahhüdü İcra Takibi

Tahliye taahhüdü icra takibi başlatılması halinde Örnek 14 ödeme emri gönderilmelidir.  İcra takibinde tahliye edilecek taşınmazın adresinin bulunmaması halinde bu husus kiracı tarafından itiraz olarak ileri sürülmemesi…

Tahliye Davası Açılması

Tahliye davası açılması geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmasına ve tahliye tarihi gelmesine rağmen kiracının taşınmazı tahliye etmemesi halinde

Tahliye İcra Takibi

tahliye taahhüdüne dayalı tahliye talebinde kiracıya örnek 14 no'lu tahliye emri gönderilmektedir.

Taahhüt Kiraya Veren Kabul Beyanı

Taahhüt kiraya veren kabul beyanı bulunmadıkça geçersizdir. Bunun yalnız bir istisnasının bulunduğunu kabul edebilmek mümkündür. Bu ise kiracının verdiği tahliye taahhüdünün 6098 sayılı Türk Borçlar…

Tahliye Taahhüdü Takibine İtiraz

Tahliye Taahhüdü Takibine İtiraz nedenleri ve bunların ileri sürülüş şekilleri hakkındadır.

Serbest İrade İle Tahliye Taahhüdü

Serbest İrade İle Taahhüt verilmemesi halinde itirazın kaldırılması davasında tahliye kararı verilmeyecektir. Sulh hukuk mahkemesinde bu iddia yazılı delille

Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü

Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü yasaldır. Şart bağlı tahliye taahhüdü , Türk Borçlar Kanunu’nun 170.maddesi uyarınca geçerli olup tarafları bağlar. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “A. Geciktirici…

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü verilmesi halinde tahliye talebinin kabul edilip edilmeyeceği bu iddianın hangi mahkemece yargılandığına göre

Tahliye Taahhüdü Ceza-i Şart

Tahliye taahhüdü ceza-i şart içermesi, taahhüdü ve/veya ceza-i şartı geçersiz hale getirmez. Cezai şart, geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli…

Taahhüt Kiralanan Teslim İlişkisi

Taahhüt Kiralanan Teslimi ilişkisi kapsamında yazılı tahliye taahhüdü kiralananın kiracıya tesliminden sonra verilmelidir.

Yeni Kira Sözleşmesi Tahliye Taahhüdü

Yeni kira sözleşmesi tahliye taahhüdü üzerinde hükümsüz bırakma etkisine sahiptir. Kira sözleşmesinin yenilenmesi ya da uzatılması taahhüdü hükümsüz bırakır.

Yazılı Tahliye Taahhüdü

Yazılı tahliye taahhüdü hakkında, Öncelikle yazılı tahliye taahhüdü istinaden kira sözleşmesinin feshine ilişkin tüm hususlara ilişkin bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Tıklayınız !!! Yazılı tahliye…

“Ciro Edilemez” “Ciro Yasak” Kayıtlarının Hukuki Sonuçları

Cirantanın ciro edilemez kaydının hukuki sonucu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 685/2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ciranta, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. Keşideci, ciro edilemez kaydı düşemeyecek midir?