Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir. 6570 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle" başlıklı 352. maddesi   " Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." şeklindedir. Kanun Maddesi Yukarıdaki Gibidir Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliyenin sağlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. A. Geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmalıdır. Geçerlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Tıklayınız!!!…

0 Yorum
Evde Bulunanlar 3. Kişi Sayılmaz

5 - evde bulunan diğer kişiler 3.kişi sayılmaz Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle ancak kiracının tahliyesi talep edilebilir24. Bununla birlikte kiracı ile birlikte kiralanan taşınmazda oturan kiracının eşi, çocukları, torunları, ana ve/ veya babası ve iş ortağı gibi yakınları kiracıya tabi olarak taşınmazda oturduklarından bu kişilerinde tahliye edilebilmesi mümkündür25. Zira, kiracıya tabi olarak taşınmazda oturan bu kişilerin üçüncü kişi olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir.

0 Yorum
Tahliye Tarihi Belirli Olmalı

Ancak 6098 sayı- lı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesinde yer alan “...kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde...” şeklindeki açık düzenleme karşısında tahliye taahhüdünün sadece ay olarak belirtildiği hallerde taahhüt geçersiz olacaktır3 Geçerli bir tahliye taahhüdü için taşınmazın tahliye edileceği tarihin taahhütnamede belirtilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tahliye tarihi, gün, ay ve yıl belirtilerek açıkça belirtilebileceği gibi tahliye tarihinin hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlenebilir olması da taahhüdün geçerli olması için yeterlidir28. Kira süresinin bitiminden önceki ya da sonraki bir tarih kiracı ile kiraya veren arasında tahliye tarihi olarak belirlenebilir2

0 Yorum
Tahliye Taahhüdünü Kiracı Vermeli

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarından bir diğeri de tahliye taahhüdünün kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla yapılmış olmasıdır. Kiracı dışında başka bir kimsenin örneğin kiracı ile birlikte yaşayan eşinin, babasının ya da annesinin tahliye taahhüdü geçerli değildir.  Sonra kiracının vefatı halinde, kiracı ile kiraya veren arasındaki tahliye taahhüdü, kiracının mirasçıları bakımından da geçerliliğini koruyacaktır. Birden fazla kiracının bulunduğu sözleşmelerde ise kiracıların tamamı tarafından tahliye taahhüdünde bulunulmuş olması taahhüdün geçerliliği için zorunludur. Bu durumda kiracılar tarafından tek bir tahliye taahhüdü birlikte imzalanabileceği gibi her bir kiracı tarafından ayrı ayrı da yazılı tahliye taahhüdünde bulunulabilir. Bununla birlikte kira sözleşmesinde kiracılardan birine yazılı tahliye taahhüdünde bulunabilmesi için yetki verilmişse bu halde…

0 Yorum
Aile Konutu Tahliye Taahhüdü

Eşlerden birinin kiracı sıfatına haiz olduğu aile konutu ile ilgili olarak kiracı sıfatına haiz eş tek başına tahliye taahhüdünde bulunabilecek midir? Doktrinde savunulan bir görüşe göre anılan maddede yer alan fesih kelimesinin yazılı tahliye taahhüdünü de kapsayacak şekilde geniş bir şekilde yorumlanması gerektiği, zira yazılı tahliye  taahh üdünün fesih ile aynı sonucu doğurduğu ifade edilmiştir2   12. Hukuk Dairesi         2012/629 E.  ,  2012/19408 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Kartal 2. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 29/04/2011 NUMARASI : 2011/374-2011/371 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor…

0 Yorum
İrade Sakatlığı Tahliye Taahhüdü

11 - irade sakatlığı   Kiraya ilişkin hükümler arasında irade sakatlığı nedeniyle tahliye taahhü- dünün geçersizliğinin ileri sürülmesine dair özel bir hüküm bulunmadığından kiracı tarafından Türk Borçlar Kanunu’nun 30-39. maddelerindeki hükümler uyarınca irade sakatlığının ileri sürülmesi gerekmektedir49. Türk Borçlar Kanunu’nun 39. maddesinde “Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yanılma, aldatma ve korkutma ile iradesi sakat olan kiracının iptal edebilme hakkı düzelebilir hü-…

0 Yorum
Tahliye Taahhüdü İcra Takibi

Tahliye taahhüdü icra takibi başlatılması halinde Örnek 14 ödeme emri gönderilmelidir.  İcra takibinde tahliye edilecek taşınmazın adresinin bulunmaması halinde bu husus kiracı tarafından itiraz olarak ileri sürülmemesi halinde mahkemece kendiliğinden dikkate alınamaz. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2015/13230 E.  ,  2016/7104 K. "İçtihat Metni" İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye istemlerine ilişkindir. Mahkemece taahhüdün geçersiz olması sebebiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı alacaklı, 01.10.2012 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak davalı hakkında 08.10.2014 tarihinde…

0 Yorum
Taahhüt Kiraya Veren Kabul Beyanı

Taahhüt kiraya veren kabul beyanı bulunmadıkça geçersizdir. Bunun yalnız bir istisnasının bulunduğunu kabul edebilmek mümkündür. Bu ise kiracının verdiği tahliye taahhüdünün 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde belirtilen, belirli süreli kira sözleşmelerinin feshini süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirim şartına bağlayan kuraldır. TBK m. 348'e göre en az onbeş gün önce yapılması gereken bu bildirim yazılı olma kuralına bağlıdır. Dolayısıyla kiracı tarafından tahliye taahhüdünde bildirilen gün kira süresinin sonuna gelmişse tahliye taahhüdü m. 347 ve 348 kapsamında değerlendirilecek ve kiraya verenin kabulüne gerek olmaksızın geçerli olabilecektir. Bunu da gerçek bir istisna sayılmayıp, yasaca öngörülen diğer bir hakkın kullanımı olarak…

0 Yorum
Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü

Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü yasaldır. Şart bağlı tahliye taahhüdü , Türk Borçlar Kanunu'nun 170.maddesi uyarınca geçerli olup tarafları bağlar. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun "A. Geciktirici koşul" başlıklı 170. maddesi " Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa, sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur. Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak hüküm ifade eder." şeklindedir. Dolayısıyla şart gerçekleşmez ise  taahhüde dayanılarak tahliye talebinde bulunulamaz. Aşağıdaki kararda bir örneği olduğu gibi  "kiracının kiralanana ait birikmiş geçmiş aylar kira bedelleri toplamı 4.922.-TL'yi defaten 10/03/2015 tarihinde ödeyeceği, ödeme taahhüdü yerine getirilmediği takdirde tahliye tarihi olarak belirlenen 10/03/2015 tarihinde kiracının mecuru boş olarak davacıya teslim…

0 Yorum
Tahliye Taahhüdü Ceza-i Şart

Tahliye taahhüdü ceza-i şart içermesi, taahhüdü ve/veya ceza-i şartı geçersiz hale getirmez. Cezai şart, geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde, belli bir zamanda yerine getirilmemesi durumunda, borçlunun ödemesi gereken bir edimdir. Tahliye taahhüdüne bu yönde konulan bir şart geçerlidir. Aşağıdaki Karar'da bulunan örnekteki gibi “kiracı mecuru 31.12.2010 tarihinde tahliye etmezse tahliye tarihinden önceki aylık kira bedelinin 3 katı miktarında aylık ödemeyi kabul ve taahhüt eder” şeklindeki ceza-i şartlar tahliye taahhüdüne eklenebilir. ----- Bununla birlikte cezai şartın geçerliliği için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 179 ve devamı maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 22. maddesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 6098 sayılı TBK 'nın özellikle…

0 Yorum
Yazılı Tahliye Taahhüdü

Yazılı tahliye taahhüdü hakkında, Öncelikle yazılı tahliye taahhüdü istinaden kira sözleşmesinin feshine ilişkin tüm hususlara ilişkin bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Tıklayınız !!! Yazılı tahliye taahhüdünün adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Noterde düzenlettirilmesi veya onaylattırılması şartı aranmamaktadır. Ancak noterde düzenlettirmek veya onaylattırmak  kiralayana ispat kolaylığı sağlayacaktır. Bu nedenle tahliye taahhüdünün en azından noter onaylı olmasını tavsiye ederim. Çünkü bu halde kiracı, tahliye taahhüdünde yer alan imzasını inkar edemeyecek ve  tahliyeyi de bu sebeple geciktiremeyecektir. Bunun yanında duruşma sırasında verilen tahliye taahhüdü veya icra tutanakları ile verilen tahliye taahhüdü de yine kiraya verenin kabulü ile geçerli yazılı şekilde kabul edilmektedir. Geçerli bir tahliye…

0 Yorum