İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Ön Alım Hakkı”

paylı mülkiyete tabi taşınmazda ön alım

Sınırdaş Malikinin Ön Alım Hakkı Bulunduğu Tarihler

Sınırdaş tarım arazisi maliklerine verilen önalım hakkı kaldırılmıştır. Ancak 15 Mayıs 2014 ila 4 Kasım 2020 tarihleri arasında yürürlükte kaldığı için bu tarihler arası yapılan satımlara ilişkin uygulanmaktadır.

Borcun Teminatı İçin Devirde Ön Alım Hakkı

Borcun teminatı için devirde ön alım hakkı kullanılamaz. Öncelikle taraflar arasında gerçek bir satışın olup olmadığının araştırılması gerekir.

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazda Ön Alım

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazda Ön Alım hakkının kullanılması ile satın alanın ön alım bedeli tutarı ile sorumlu olmasına verilmelidir.

Akrabaya Satış Ön Alım Hakkı

Satış akrabaya ve bağış / miras niyetiyle yapılmış ise ön alım hakkının kullanılmasının mümkün olmayacağı gözetilmelidir.

Ön Alımda Fiili Paylaşım Olduğu Her Aşamada İleri Sürülebilir

Cevap süresi geçmesi fiili paylaşım iddiasının ileri sürülmesine engel teşkil etmediği gibi daha önce ileri sürülmemiş ise de temyiz aşamasında dahi fiili paylaşım iddiası ileri sürülebilir.

Zira bu bir kötüniyet iddiası olduğundan davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İlk kez temyiz aşamasında ileri sürülse dahi fiili taksim olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı Kullanılması

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı bulunmaz.

Ön alım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz. Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir.

Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması

Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması halinde paylaşım payına oranla yapılmayacaktır.

Önalım hakkını kullanan paydaşlar pay oranları fark etmeksizin önalım hakkına konu paydan eşit oranda yararlanırlar.

Ön Alım Hakkının Kötüniyetli Kullanılması

Ön alım hakkının kötüniyet ile kullanılıp kullanılmadığını hakim kendiliğinden dikkate alır ve savunmanın genişletilmesi söz konusu olmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle ön alım hakkını kullanması TMK’nın 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz.

Ön Alım Hakkını Engellemek İçin Yüksek Satış Bedeli İddiası

Ön alım satış bedeli yüksek gösterilerek engellenmek istenebilir.

Bu halde ön alım hakkının kullanılması engellemek için bedelde muvazaa yapıldığını, dolayısıyla kasten yüksek gösterildiğini duyuma dayalı tanık beyanları ve taşınmaz değerine ilişkin rapor ile ispat edemezsiniz.

Aşağıda görülen yargıtay kararında davacının dinletmiş olduğu tanıkların görgüye dayalı değil, duyuma dayalı olarak beyanda bulundukları, keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunun da tek başına bedelde muvazaanın varlığını göstermeyeceği, davacının bedelde muvazaa iddiasını kanıtlayamadığı, gerekçesi ile yargılama giderleri kısmen aleyhine hükmedilmiştir.

Ön Alım Hakkına Dayanılan Payın Elbirliği Mülkiyete Konu Olması

Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir

Davanın tereke adına açıldığının kabulü gerekir. Davaya muvafakat, duruşmaya gelip bu konuda beyanda bulunmakla veya imzası noterce onaylı muvafakat belgesi ibraz edilmesi suretiyle yahut davacı adına davayı takip eden avukata vekalet verilmesi ile sağlanabilir. Bu yolda ortakların tümünün muvafakati sağlanamazsa Türk Medeni Kanununun 640. maddesi hükmü uyarınca murisin terekesine görevli mahkemede temsilci atanması için davacıya süre verilir. Temsilci davacı dışında biri olursa davacının sıfatı sona ereceğinden davayı temsilci takip eder. Dava hakkına ilişkin olan bu hususun hakim tarafından kendiliğinden öncelikle nazara alınması gerekir.

Ön Alım Davası Sonuçlanmadan İpoteğin Fekki Davası Açılması

Davacı ön alım davası sonuçlanmadan birleştirilen dosyada ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir.
Ön alıma ilişkin davanın sonuçlanmadığı, dolayısıyla davacının henüz davalıya ait hissenin maliki olmadığı anlaşılmakla taşınmazın tapu kaydında ön alıma konu hisse üzerinde yer alan malikin koydurduğu ipoteğin