İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ödeme Yasağı İhtiyati Haciz

Çekin Çalınmış Olması Nedeniyle Ödeme Yasağı Konulması Yetkili Hamilin İhtiyati Haciz Kararı Almasına Engel Değildir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/12082 E.
2005/10696 K.
9.11.2005 T.

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin süresinde bankaya ibrazına rağmen, çekin çalıntı olduğuna ilişkin müşteki lehdarın başvurusu üzerine savcılıkça konulan ödeme yasağı nedeniyle çekin ödenmediğini, oysa, bu yasağın iptal davası açılması halinde, ancak mahkemece konulabileceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre çekin savcılığın ödeme yasağı nedeniyle ödenmediği, bu yasağın kaldırılmasından sonra ihtiyati haciz kararı verilebileceği gerekçesiyle, istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

İstem, süresinde ibraz edilmesine rağmen ödenmeyen çek’e dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir.

İhtiyati haciz isteğine konu çek’in bankaya ibrazında, müşteki-lehdarın şikayeti nedeniyle Savcılıkça konulan ödeme yasağının varlığı gerekçesiyle ödeme yapılmamıştır. Alacaklı vekili, bu yasağın ancak mahkemece konulabileceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı talep etmiştir.

Oysa, mahkeme kararı nedeniyle TTK’nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, anılan madde, çek’in rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çek’i ödemekten men eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çek’i elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK’nun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir.

Bu durumda, mahkemece, istemin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın alacaklı-davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı-alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-alacaklı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir