İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çek Vasfı İhtiyati Haciz

Çekin Çek Vasfını Yitirmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Önemli Olan Alacağın Varlığı Konusunda Kanaat Getirecek Kadar Delil Gösterilmesidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/235 E.
2013/2063 K.
7.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, karşı tarafın müvekkiline 7.000,00-TL’lik çek vermiş olduğunu, ödeme gününde çek bedelinin ödenmediğini, karşı tarafın mal kaçırma ihtimalini bulunduğunu ileri sürerek, alacakları karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, talep konusu çekteki karşılıksız kaşesinin alonj üzerinde bulunduğu süresinde bankaya ibraz edilmeyen çek yönünden kambiyo senedi vasfı kalmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep, çeke dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda yazılı gerekçeyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir. Ancak, İİK.’nun 257/1. maddesi gereğince, vadesi gelmiş para borcunun alacaklısı ihtiyati haciz talep edebilir. Alacaklının alacağının bulunduğuna dair mahkemeye kanaat verecek kadar delil göstermesi yeterli olup, alacağın tam olarak ispatı gerekmediğinden, yaklaşık ispat yeterlidir. Bu nedenlerle İİK.’nun 257. maddesinde gösterilen şartlar çerçevesinde talebin ele alınıp değerlendirilmesi gerekirken, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün ihtiyati haciz isteyen yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle, kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 07.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir