İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshi Alıcının Tescil Talebi

İhalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş ise, bu konudaki şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra, ihalesi yapılan taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine yazı yazılır. Aksine verilen memur kararının icra hukuk mahkemesi ile kaldırılması halinde icra hukuk mahkemesinin bu kararının kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

12. Hukuk Dairesi         2021/7794 E.  ,  2021/10252 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi-ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi ihale alıcısı, icra mahkemesine başvurusunda; ihalenin kesinleşmesinden sonra icra müdürlüğünce tescil işlemlerinin yapılması yönündeki talebinin 13/07/2020 tarihli kararıyla reddedildiğini, müdürlük kararının Kayseri 3. İcra Mahkemesinin 28/12/2020 tarih ve 2020/451 E – 2020/699 K sayılı kararı ile kaldırıldığını, bu kararı sunarak talebini yinelediğinde müdürlüğün mahkeme kararına aykırı olarak 21/01/2021 tarihli kararıyla talebini reddettiğini ileri sürerek 21/01/2021 tarihli ret kararının iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, kararın ihale alıcısı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
İİK’nun 134/son maddesi uyarınca; ihalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş ise, bu konudaki şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra, ihalesi yapılan taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine yazı yazılır.
Somut olayda; ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale alıcısının tescil işlemlerinin yapılması için icra müdürlüğüne başvurduğu, müdürlükçe istemin 13/07/2020 tarihinde reddine karar verildiği, ihale alıcısının başvurusu üzerine Kayseri 3. İcra Mahkemesinin 28/12/2020 tarih ve 2020/451 E – 2020/699 K sayılı kararı ile 13/07/2020 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasına ve tescil işlemlerinin yapılması için davacı talebi doğrultusunda işlem yapılmasına karar verildiği görülmektedir.
Kural olarak icra mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmez. İcra Mahkemesi kararları verildikleri tarih itibariyle hüküm ve sonuç doğurur. İİK.nun 4. ve Anayasa’nın 138/son maddesine göre, icra müdürü, mahkeme kararını uygulamak zorundadır. İcra müdürünün mahkeme kararını yorumlama ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, yukarıda izah edildiği üzere şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Şikayetçi-ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 10/06/2021 tarih ve 2021/867 E- 2021/880 K sayılı İstinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve Kayseri 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 29/04/2021 tarih ve 2021/50 E – 2021/283 K sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 16/11/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir