İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshi Arttırma Bedeli Masrafların Eklenilmesi

Arttırma bedeli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır.

Taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.


Birden fazla taşınmazın aynı ilanla satışa çıkarılması halinde, satış bedelinin muhammen bedelin %50’sini ve satış masraflarını karşılayıp karşılamadığının tespiti; toplam paraya çevirme gideri satışı yapılan taşınmaz sayısına bölünmek suretiyle ayrıca müstakil harcamalar var ise bu miktara eklenerek İİK’nun 129. maddesindeki koşullara uygun şekilde satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi şeklindedir.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/7791 E.  ,  2021/10297 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçinin dokuz adet taşınmaza ilişkin ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu mahkemece, şikayetin reddi ile para cezasına hükmedildiği, şikayetçi tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, başvurunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK’nun 129. maddesinde, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır. Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK’nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.
Birden fazla taşınmazın aynı ilanla satışa çıkarılması halinde, satış bedelinin muhammen bedelin %50’sini ve satış masraflarını karşılayıp karşılamadığının tespiti; toplam paraya çevirme gideri satışı yapılan taşınmaz sayısına bölünmek suretiyle ayrıca müstakil harcamalar var ise bu miktara eklenerek İİK’nun 129. maddesindeki koşullara uygun şekilde satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi şeklindedir.
Somut olayda, 10 adet taşınmazın ihalesi yapılmış olmakla, şikayetçinin 9 adet taşınmaz için ihalenin feshini talep ettiği görülmektedir. İcra müdürlüğünün 22/10/2021 tarihli yazı cevabına göre taşınmazlar için 4.270,66 TL gazete ilan masrafı, 175,00 TL satış ilanı tebligat gideri, 1.668,00 TL memur yolluk harcı olmak üzere her bir taşınmaza 611.36 TL masraf tekabül ettiği anlaşılmıştır.

Buna göre; icra dosyasının incelenmesinde, 131 ada 18 nolu, 128 ada 3 nolu, 123 ada 4 nolu, 104 ada 12 nolu ve 101 ada 45 nolu parsellerin ihale bedellerinin satış masraflarını karşılamadığı anlaşılmıştır.
İİK’nın 129/1. maddesi gereğince bu husus tek başına ihaleninfeshi nedeni olduğu gibi, mahkemece de re’sen gözetilmelidir.
O halde, şikayetin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı taşınmazlar yönünden ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Şikayetçi borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 21.04.2021 tarih ve 2020/2629 E. – 2021/994 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Çal İcra Hukuk Mahkemesi’nin 07/02/2019 tarih ve 2018/7 E. – 2019/7 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 17/11/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

12. Hukuk Dairesi         2021/9786 E.  ,  2021/9279 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçinin, ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine yaptığı başvuruda, İlk Derece Mahkemesince, aktif husumet yokluğundan şikayetin usulden reddine karar verildiği, şikayetçinin istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, şikayetçinin ihalenin feshini isteyecek ilgililerden olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı kaldırılarak dosyanın esası incelenmek üzere İlk Derece Mahkemesine gönderildiği, mahkemece yapılan yargılama sonucunda şikayetin reddi ile ihale bedeli üzerinden davacı taraf aleyhine %10 tazminata hükmedildiği, şikayetçinin istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, para cezasıyla ilgili kurulan hükmün açık olmamasında dolayı İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak ihalenin feshine yönelik şikayetin reddi ile tüm ihale bedelleri toplamının %10’u oranında para cezasının hazine yararına davacıdan tahsiline dair hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK’nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış olmakla, aynı Kanunun 115. maddesinde; “Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadar olan paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir.

Somut olayda, Bozüyük İcra Dairesi’nin 2018/482 Talimat sayılı dosyasında 06/02/2019 tarihli satış kararı ile 25 adet menkulün satışına karar verildiği , satışı istenen 1 takım seramik( … SRA 10*30 Spectra beyaz mat52. 47 M2) menkulün muhammen değerinin 1.512,71 TL ihale bedelinin ise 1.008,00 TL, 3 takım seramik (…) menkulün muhammen değeri 15.730,18 TL ihale bedelinin ise 8.616,00 TL, 6 adet seramik( … ) menkulün muhammen değeri 47.439,36 TL iken ihale bedelinin 24.601,00 TL olduğu, 10 adet seramik (… ) menkulün değeri 886,90 TL iken ihale bedelinin 651,00 TL olduğu, 1 takım seramik( … ) menkulün muhammen değeri 3.060,90 TL iken ihale bedelinin 1.951,00 TL olduğu, 1 takım seramik (… ) menkulün muhammen değeri 1.565,54 TL iken ihale bedelinin 1.000,00 TL olduğu, 3 takım seramik (…) menkulün muhammen değeri 40.326,21 TL iken ihale bedelinin 21.000,00 TL olduğu anlaşılmaktadır.
Şikayete konu bu menkullerin ihalesi için 44.444,70 TL gazete ilânı, 644,20 TL keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere (tebligat masrafları hariç) 45.088,90 TL satış masrafı yapılmıştır. Her bir menkul payına düşen masraf 1.803,55 TL olmaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ihalesi yapılan menkuller için muhammen değerin yüzde ellisine 1.803,55 TL satış masrafının eklenmesi halinde ortaya çıkan değerin ihale bedeli ile karşılanmadığı anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, İİK’nun 129/1. maddesi gereğince bu husus re’sen gözetilerek ayrıntısı yukarıda yazılı menkullere ilişkin ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, şikayetin tümden reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 24/06/2021 tarih ve 2021/1544 E. – 2021/1479 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 20/10/2021 tarihinden oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir