İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshi : İpoteğin kaldırılması kararı

Aile mahkemesince ipoteğin kaldırıldığı satıştan önce bildirilmeyerek satış yapılırsa ve ihalenin feshi davası bu davanın sonucu nedeniyle konusuz kalırsa, yapılan ihale kesinleşir ve ihale alıcısı adına tescil edilir.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/4771 E.  ,  2021/10253 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi ihale alıcısı, icra mahkemesine başvurusunda; ihalenin kesinleşmesinden sonra tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik talebinin icra müdürlüğünce haksız olarak reddedildiğini iddia ederek müdürlük kararının kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüyle davacının talebi doğrultusunda tescil işlemlerinin yapılmasına karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince ihaleden sonra takibe konu ipoteğin mahkeme kararıyla kaldırılması ve borçlunun ihalenin feshi istemi hakkında “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” ilişkin karar verilmiş olması sebebiyle istinaf başvurusunun esastan kabulüne mahkeme kararının kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verildiği, kararın ihale alıcısı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
4721 Sayılı TMK’nun 705.maddesinde; “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır” hükmü yer almaktadır.
İİK’nun 134/son maddesi uyarınca; ihalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş ise, bu konudaki şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra, ihalesi yapılan taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine yazı yazılır.
Yukarıda anılan ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale sonrası mülkiyetin ihale alıcısına geçmesi için, ihalenin kesinleşmiş olması ve ihale bedelinin ödenmiş olması gerekir.
Somut olayda; takip alacaklısı tarafından borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığı, takibin kesinleşmesi üzerine 24/05/2017 tarihinde şikayete konu taşınmazın şikayetçi 3. kişiye ihale edildiği, takip borçlusunun eşinin ipoteğin fekki için açtığı davada Kayseri 5. Aile Mahkemesinin 2017/632 E. – 2019/79 K. sayılı kararı ile 29/01/2019 tarihinde ipoteğin kaldırılmasına karar verildiği ve borçlunun ihalenin feshi istemi üzerine taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiş olması nedeniyle konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, kararın 01/07/2020 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. İpoteğin kaldırılması davasında ihaleden önce ihalenin yapılmaması için tedbir kararı verilmediği gibi ihalenin feshi davasında istemin kabulü yönünde de hüküm kurulmamış olup bu durumda ihalenin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 134/son ve 135/1. maddeleri uyarınca, ihalenin kesinleşmesi üzerine icra müdürü, taşınmazın alıcı adına tescili için tapuya yazı yazar. İcra müdürlüğünün yasanın amir hükmüne aykırı davranışı bir hakkın yerine getirilmemesi olup, İİK’nun 16. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.

O halde, mahkemenin şikayetin kabulüne ilişkin kararı doğru olup Bölge Adliye Mahkemesince borçlunun istinaf talebinin esastan reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 04/03/2021 tarih ve 2021/369 E- 2021/383 K sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.11.2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir