İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshi Nedeni : Satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi

Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi, başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

Gerçek kişilere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, daha önce aynı adreste kendisine usulüne uygun bir tebligatın yapılmış olmasına rağmen, muhatabın adres değişikliğini bildirmemiş olması ve adres kayıt sisteminde bir adresinin bulunmaması zorunludur.

12. Hukuk Dairesi         2021/10824 E.  ,  2021/10799 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı, bir kısım ihale alıcıları ile borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1- Davacı alacaklı …, ihale alıcısı…Plastik Kaucuk San.Tic.A.Ş. ve diğer ihale alıcısı Özmen Tarım Oto İnş.Ltd.Şti.’nin temyiz itirazları yönünden;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklı, …, ihale alıcısı…Plastik Kaucuk San.Tic.A.Ş. ve diğer ihale alıcısı Özmen Tarım Oto İnş.Ltd.Şti.’nin temyiz itirazlarının REDDİNE;
2- Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda diğer şikayet nedenlerinin yanında,kendisine tebliğ edilen satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek satışa konu 17 adet taşınmaza ilişkin ihalenin feshini talep ettiği,mahkemece, davanın kabulü ile ihalelerin feshine karar verildiği, bu karara karşı alacaklı ve ihale alıcıları tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesin’ce alacaklı ve ihale alıcılarının istinaf başvurularının kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davacının, 2047-925-1914-1175-1913-875-1117 nolu parseller yönünden ihalenin feshi talebinin reddine,1339-838-687-983-874-1213-1340-1912-1855-1214 parseller yönünden ise kabulü ile ihalenin feshine, ret edilen parseller yönünden toplam ihale bedeli olan 372,900,00 TL üzerinden %10 para cezasının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına hükmedildiği görülmektedir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Kendisine veya adresine Kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.” 19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 11/01/2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile değişik Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin 2. fıkrasında ise; “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre tebligat yapılabilmesi, muhatabın adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin bulunmaması şartına bağlanmıştır. Adres kayıt sisteminde
yerleşim yeri adresinin tespit edilmesi halinde ise, 6099 sayılı Kanun ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi gereğince tebligat yapılacaktır.
Bir diğer anlatımla, gerçek kişilere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, daha önce aynı adreste kendisine usulüne uygun bir tebligatın yapılmış olmasına rağmen, muhatabın adres değişikliğini bildirmemiş olması ve adres kayıt sisteminde bir adresinin bulunmaması zorunludur.
Somut olayda, borçlunun vekiline satış ilanının tebliğ edildiği ancak vekil tarafından borçlunun azilname gönderdiğinden bahisle tebligatın alınmaması ve iade dönmesi üzerine borçlunun “T.Ü.Sosyal Bilimler MYO Öğrenci Kantini Merkez/Edirne” adresine satış ilanının T.K.35’e göre tebliğ edildiği, ancak borçlunun UYAP’tan yapılan adres araştırmasında satış ilanının tebliğ edildiği 15.10.2019 tarihine kadar adres kayıt sistemindeki adresinin …/Edirne olduğu, 25.10.2019 tarihinde … Merkez/Edirne adresine kayıt yaptırdığı satış ilanının tebliğ edildiği tarihte mernis kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır.
Borçlu gerçek kişi olup, satış ilanının 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebliğ edilebilmesi için, tebliğ tarihi itibari ile adı geçenin adrese dayalı kayıt sisteminde adresinin mevcut olmaması gerekmektedir.
İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi, Dairemizin süreklilik arzeden içtihatlarına göre başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
O halde Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun, satış ilanı tebliğ tarihi itibariyle, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi bulunduğu açık olduğundan ihalelerin feshine dair karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup,bozmayı gerektirmiştir .
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 14.04.2021 tarih ve 2021/45 E.-2021/1126 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30.11.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir