İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin feshi para cezası hükmedilmesi için red kararı esasa ilişkin olmalıdır

Esasa ilişkin nedenlerle davanın reddedilmediği halde para cezasına hükmedilemez.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/11697 E.  ,  2021/10997 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın kanun yararına temyizen tetkiki … Bakanlığı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi vekili tarafından, 28/11/2019 tarihli ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, akabinde bu isteminden feragat edildiği, Mahkemece; davanın feragat nedeniyle reddine, şikayetçinin ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına mahkum edilmesine karar verildiği görülmektedir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Davadan feragat” başlıklı 307. maddesi “Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.” hükmünü, yine aynı Kanunun 309/2. maddesi “Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir.” hükmünü, 311. maddesi de “Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur.” hükmünü içermektedir.
Somut olayda, şikayetçi vekilinin 04/12/2019 tarihinde yapmış olduğu ihalenin feshi isteminden, 31/12/2019 tarihli dilekçesi ile feragat ettiği anlaşılmaktadır.
İcra ve İflas Kanunu’nun “İhalenin neticesi ve feshi” başlıklı 134. maddesinin 2. fıkrasında; “…talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi halinde para cezasına hükmolunamaz” hükmüne yer verilmiştir.
Bu durumda Mahkemece feragat sebebiyle şikayetin reddine ve İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca işin esasına girilmemesi sebebiyle şikayetçinin ihale bedelinin %10’u oranında para cezası ile sorumlu tutulmamasına karar vermek gerekirken, şikayetçinin para cezasına mahkum edilmesi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: … Bakanlığı’nın kanun yararına başvurduğu temyiz talebinin kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/2. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı fıkra uyarınca bozmanın hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmayacağına, bozma kararının bir örneğinin Resmi Gazetede yayınlanması için … Bakanlığına TEVDİİNE, 06/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Tebligatın vekile yapılması halinde reddedilmesi halinde para cezasına hükmedilir

12. Hukuk Dairesi         2021/10003 E.  ,  2021/9956 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun, sair iddiaları ile birlikte gerekli tebligatların tarafına yapılmadığını ileri sürerek taşınmaz ihalesinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince, davanın reddine, ihale bedelinin %10’u tutarında davacı aleyhine para cezasına hükmedildiği, borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, kıymet takdirine itiraz yargılamasında şikayetçi borçlunun vekil ile temsil edildiği, bu vekilin azledildiğine veya istifa ettiğine dair dosya içerisinde herhangi bir kayıt bulunmadığı buna karşın vekile satış ilanının tebliğ edilmediğinden bahisle borçlunun istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulüne ve ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda; borçlunun vekili Av. … aracılığı ile, ihalesi yapılan taşınmaz yönünden … 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/1046 E. – 2019/707 K. sayılı dosyası üzerinden kıymet takdirine itirazda bulunduğu, mahkemenin 03/10/2019 tarihli kararının takip dosyasında mevcut olduğu ve icra müdürlüğünce satış ilanının borçlu vekili Av. …’e 03.08.2020 tarihinde elektronik yolla tebliğ edildiği görülmüştür.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçesi yerinde olmadığı gibi başkaca fesih nedeni de bulunmadığından Bölge Adliye Mahkemesince borçlunun istinaf talebinin esastan reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 11/06/2021 tarih ve 2021/1030 E- 2021/1392 K sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine 09/11/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir