İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshi Satış Avansının Yatırılmaması

Satış isteminin varlığını kabul için bu konudaki açık talep yanında satış giderlerinin de yatırılması gerekir. Satış talebinden önce masraf yatırılması, o tarihte satış talebinde bulunulduğu anlamına da gelmez.

İİK.nun 106-110. maddeleri gereğince süresinde satış istenmediği için haciz düşmüş olup, artık düşen bir hacze dayalı olarak ihale yapılamayacağından ihalenin feshi gerekir.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/8386 E.  ,  2021/9906 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, sair fesih iddiaları ile beraber,haciz tarihinden itibaren süresinde satış istenmemesi nedeniyle ihaleye konu gayrimenkuller üzerindeki hacizlerin İİK’nun 106-110. maddeleri uyarınca düşmesine rağmen 29.11.2018 tarihinde yapılan ihalenin usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshini istediği mahkemece, açık artırma ilanında iki farklı adresin yer alması nedeniyle ilanın usulüne uygun düzenlenmemiş olduğu gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği,alacaklı tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye mahkemesince; açık artırma ilanında taşınmazların adresinin yanlış yazılması hususunun satış ilanı tebliğinden itibaren süresinde şikayet konusu edilmediği, haciz tarihine göre 1 yıllık süre içinde satış talep edilip avansının yatırılmış olduğu,hacizlerin düştüğü iddiasının yerinde olmadığı,ihalenin feshini gerektiren başkaca bir olguya rastlanmadığı gerekçesi ile istinaf isteminin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 106.maddesinde; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.
Satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığını icra müdürü re’sen gözetmelidir. Satış talebi, bu sürelerden sonra ise, reddetmelidir. Satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin feshi gerekir (Baki Kuru, İcra El Kitabı, s.520).
Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesinin açık artırma ilanında taşınmazların adresinin yanlış yazılması hususunun satış ilanı tebliğinden itibaren süresinde şikayet konusu edilmediği gerekçesi yerinde ise de; ihaleye konu taşınmazlara 23/06/2015 tarihinde haciz konulduğu, alacaklı vekili tarafından Kanunda öngörülen bir yıllık yasal sürede 09/06/2016 tarihinde satış talebinde bulunulduğu, ancak aynı tarihte satış avansı yatırılmadığı,satış avansının yasal süre geçtikten sonra 15/11/2016 tarihinde yatırıldığı, haciz tarihi ile satış avansı yatırılma tarihi arasında satış isteme süresinin geçtiği görülmüştür.
Her ne kadar tapu kayıtlarının incelenmesinde ihaleye konu taşınmazlara 12/08/2016 tarihinde tekrar haciz konulduğu görülmüş ise de; icra müdürlüğünün 18/10/2021 tarihli cevabi yazısında, alacaklı vekilince 09/06/2016 tarihli talebi ile ihaleye konu taşınmazlara ilişkin takyidat raporlarının alınmasının talep edildiği,ancak tapu müdürlüğünce 12/08/2016 tarihinde söz konusu taşınmazlara yeniden haciz şerhi işlendiğinin bildirildiği,12/08/2016 tarihli haciz şerhinden sonra alacaklı vekilinin usulüne uygun ve yasal süresinde satış talebinde bulunmadığı görülmekle, satış isteminin varlığını kabul için bu konudaki açık talep yanında satış giderlerinin de yatırılması gerekir. Satış talebinden önce masraf yatırılması, o tarihte satış talebinde bulunulduğu anlamına da gelmez.
Bu durumda; 23/06/2015 ve 12/08/2016 haciz tarihleri ile 09/06/2016 satış talep tarihi ve 15/11/2016 satış avans tarihi arasında satış isteme süresinin geçtiği görülmüştür.
İİK.nun 106-110. maddeleri gereğince süresinde satış istenmediği için haciz düşmüş olup, artık düşen bir hacze dayalı olarak ihale yapılamayacağından ihalenin feshi gerekir.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, İİK.nun 106-110. maddeleri gereğince süresinde satış istenmediği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin 20.05.2021 tarih ve 2021/389 E. – 2021/975 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir