İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshi : Satışın Belediyede İlan Edilmemesi

İİK’nun 126/2. maddesi gereğince, artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmaz ihalelerinde de uygulanması gereken İİK’nun 114/2. maddesi gereğince, ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların menfaatine en uygun geleni nazara alınarak tayin olunur. İcra müdürlüğünce taşınmazın satışının belediyede de ilanına karar verilmesi açıklanan yasa hükmü doğrultusunda yerleşmiş bir uygulamadır. Ne var ki Yasada, satış kararında tayin edilmeyen belediye ilanının yapılacağına ilişkin bir zorunluluk olmadığından, bu husustan amaçlananın, ilanın yöntemince ve yeterince yapılmasının sağlanmasına yönelik olduğu açıktır.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/9302 E.  ,  2021/10348 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun 29.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 06.07.2021 tarih ve 2021/164 E. – 2019/1876 K. sayılı kararı ile; satış kararında belediyede ilan yapılmasına karar verilmemiş ise de, ilanın yapılması maksadıyla icra müdürlüğünce belediyeye müzekkere yazılmış olduğundan, artık usulüne uygun olarak bu ilanın yapılması gerekmesine rağmen, ihaleden en az 1 ay evvel yapılmadığından bahisle, borçlunun istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 126/2. maddesi gereğince, artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmaz ihalelerinde de uygulanması gereken İİK’nun 114/2. maddesi gereğince, ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların menfaatine en uygun geleni nazara alınarak tayin olunur. Bu nedenle de, icra müdürlüğünce taşınmazın satışının belediyede de ilanına karar verilmesi açıklanan yasa hükmü doğrultusunda yerleşmiş bir uygulamadır. Ne var ki Yasada, satış kararında tayin edilmeyen belediye ilanının yapılacağına ilişkin bir zorunluluk olmadığından, bu husustan amaçlananın, ilanın yöntemince ve yeterince yapılmasının sağlanmasına yönelik olduğu açıktır.
Somut olayda, 11.10.2019 tarihli icra müdürlüğü satış kararında; “2-Satışa çıkarılacak mal ilanının, ilan panosu ile adliye divanhanesine asılmak ve bir gazetede yayınlattırmak suretiyle yapılmasına” karar verildiği, bu karar doğrultusunda Basın İlan Kurumu’na müzekkere yazıldığı ve satış ilanının 16.10.2019 tarihinde Takvim Gazetesi’nde yayımlandığı, 11.10.2019 tarihinde icra müdürlüğü divanhanesinde ilan edildiği, dolayısıyla yasadan beklenen amacın gerçekleştiği görülmekte olup, ayrıca bu ilanın satış kararında yer almamasına rağmen Menderes Belediyesi’ne yazılan müzekkere gereğince, satıştan en az bir ay evvel olmayacak şekilde 04.11.2019 tarihinde belediyece ilan edilmiş olması ihalenin feshini gerektirmez.
O halde, bölge adliye mahkemesince, başkaca fesih nedeni de bulunmadığından, 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 06.07.2021 tarih ve 2021/164 E. – 2019/1876 K.sayılı kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir