İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin Feshinde Birden Fazla Davacı Olsa Dahi Tek Bir Para Cezasına Hükmedilir

Birden fazla dava olsa dahi ihalenin feshi için tek bir para cezasına hükmedilir.

 

12. Hukuk Dairesi         2021/9075 E.  ,  2021/9385 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki asıl ve birleşen dava davacıları tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Davacıların ihalenin feshi talebi ile icra mahkemesine ayrı ayrı başvuru yaptıkları, ilk derece mahkemesince; davanın konusu ve tarafları yönünden bağlantı bulunduğundan birleştirme kararı verildiği yapılan yargılama neticesinde asıl ve birleşen dosyalar yönünden şikayetin reddine ve şikayet edenlerin ihale bedelinin % 10’u oranında para cezası ile cezalandırılmasına dair hüküm kurulduğu, karara karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince birleşen dosyaların ayrı ayrı varlığını devam ettirdiği, her iki davacının ayrı ayrı ihale bedelinin %10’u oranında idari para cezasına mahkum edilmesi gerektiğinden bahisle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak asıl dava ve birleşen davada ihaleye yönelik şikayetin esastan reddine ve davacıların ayrı ayrı feshi istenilen ihale bedellerinin toplamı olan olan 470.100,00 TL’nin %10’u oranında 47.010,00-TL para cezasına mahkum edilmelerine karar verildiği görülmüştür.
İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca “İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.”
Davacıların feshini istedikleri ihale aynı ihale olup, ihalenin feshi davasının işin esasına girildikten sonra reddi halinde, her davacı için, ayrı ayrı değil ihale bedeli üzerinden tek bir para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.
O halde davacıların ayrı ayrı para cezasına mahkum edilmesi isabetsiz olup, kararın yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması gerekir ise de; anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Asıl dava dosyasında şikayetçi Bülent Seydim…Kollektif Şti ile birleşen dosyada şikayetçi Eman Sağlık….Ltd Şti’ nin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesinin 27.05.2021 tarih ve 2021/1063 Esas – 2021/1535 Karar sayılı kararının hüküm bölümünün asıl davaya ilişkin ikinci paragrafında yer alan “bu taşınmazın ihale bedellerinin (240.050,00TL – 230.050,00) %10’una tekabül eden 47.010,00 TL para cezasının davacı Bülent Seydim ve Kardeşi Kollektif Şti’den alınarak hazineye gelir kaydına” cümlesi ile hüküm bölümünün birleşen 2018/95 Esas sayılı dosyaya ilişkin ikinci paragrafında yer alan “bu taşınmazın ihale bedellerinin (240.050,00 TL-230.050,00) %10’una tekabül eden 47.010,00 TL para cezasının davacı …. İnşaat San. ve Tic.Ltd Şti’den alınarak hazineye gelir kaydına” cümlesinin silinerek karar metninden tamamen çıkarılmasına, hüküm bölümünün asıl davaya ilişkin ikinci paragrafına “taşınmazların ihale bedellerinin toplamı olan 470.100,00 TL’nin %10’una tekabül eden 47.010,00 TL para cezasının davacı Bülent Seydim….Kollektif Şti ile davacı ….. Sağlık…Ltd Şti ‘den alınarak hazineye gelir kaydına” cümlesinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzelterek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir