İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmışsa O tarihten Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Yapılır. Mahkeme Bu Süreyi Resen Dikkate Alır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/6968 E.
2012/10578 K.
14.6.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haczin dayanağı bonolarda ihtilaf halinde Bayındır Mahkemelerinin yetkili olacağı yazılı olup, ayrıca müvekkilinin ikametgahının da Bayındır olduğunu ileri sürerek, yetkisiz mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haczin dayanağı olan bonolarda Bayındır mahkemelerinin yetkili olduğuna dair yetki şartı bulunduğu, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihte yürürlükte olan 1086 Sayılı H.U.M.K. uyarınca bonolardaki yetki şartının geçerli olduğur bono üzerindeki borçlu adresinin de Bayındır olduğu gerekçesiyle itirazın kabulüne, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, mahkemenin yetkisizliğine, kesinleşme ve talep halinde dosyanın yetkili Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz talep eden V… Gıda Tic. Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemine ilişkindir. İ.İ.K.nun 265/1. maddesinde borçlunun kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararlarında, ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuruyla yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebileceği hükme bağlanmıştır. İtirazın süresinde olup olmadığı mahkemece kendiliğinden araştırılacaktır. Somut olayda ihtiyati haciz kararı 6.7.2011 tarihinde verilmiş olup aynı gün Bandırma 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/…. E. sayılı dosyasıyla takip yapılmıştır. İcra dosyasında ödeme emri borçluya 20.07.2011 tarihinde tebliğ edilip takibe ve borca itiraz edilmeyerek takip kesinleşmiştir. İtiraz ise 27.10.2011 tarihinde yapılmıştır. Bu itibarla mahkemece anılan hüküm çerçevesinde borçlu vekilinin itirazının yasal sürede yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Ayrıca, İ.İ.K.nun 265/4. maddesinde “… mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.”, hükmü düzenlenmiş olmasına rağmen mahkemece itirazın, duruşma açılmayıp evrak üzerinden incelenmesi de doğru görülmemiştir.

Kabule göre de ihtiyati hacze itiraz eden borçlu vekilinin yetki itirazının kabulüyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmekle yetinmek gerekirken kararın kesinleşmesi ve talep halinde dosyanın yetkili Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi de doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle ihtiyati haciz talep eden V… Gıda Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın ihtiyati haciz talep eden şirket yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 14.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir