İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/30598 E.
2011/11343 K.
2.6.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz, İ.İ.K.nun 257 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre ihtiyati haciz ile icra takibi ayrı ayrı düzenlemeler olup, farklı hukuki sonuçlar doğururlar. Sonuç itibariyle, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, yapılacak icra takibinden ve açılacak davadan önce uygulanan ve H.U.M.K.nun 101 ve devam eden maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir benzeri ancak daha etkili bir tedbir işlemidir ve takip muamelesi sayılamaz.

Somut olayda, mahkemece de kabul edildiği üzere icra takibi Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30.6.2010 tarih ve 2010/…. D. İş sayılı ihtiyati haciz kararı ile başlatılmış olup, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde borçluya tebliğ edilen 10 örnek ödeme emrinden itibaren 10 gün ödeme süresi beklenmeden uygulanan hacizler ihtiyati haciz hükmündedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ihtiyati haciz bir takip işlemi olmadığından niteliği itibariyle tedbir vasfında olduğundan takibin kesinleşip kesinleşmemiş olması uygulanmasına engel teşkil etmez.

O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir