İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1169 E. 
2013/2737 K. 
18.2.2013 T. 

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka ile davalı şirket arasında akdedilen genel kredi sözleşmesini, davalı A. T.’ın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, borcun süresinde ödenmediğini, alacağın da rehinle teminat altına alınmamış olduğunu beyan ederek borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, İhtiyati haciz isteyen tarafından dilekçeye eklenen belgenin alacağın varlığı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında kanaat uyandırmaya yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Dava, ihtiyati haciz istemine ilişkindir.

Mahkemece, talep dilekçesine eklenen belgelerin alacağın varlığı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında kanaat uyandırmaya yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş ise de; talep dilekçesine ekli 20.10.2011 tarihli genel kredi sözleşmesi, 26.06.2012 tarihli hesap kat ihtarnamesi ve hesap özeti birlikte değerlendirildiğinde, talebe konu alacağın rehinle temin edilmemiş ve muaccel bir alacak olduğu, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın varlığına ilişkin kesin ve tam bir ispatın değil, gerçeğe benzerlik karinesi olarak adlandırılan yaklaşık bir ispatın yeterli olduğu gözetilerek, ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış, hükmün ihtiyati haciz talep eden yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle, ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir