İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Reddi Kararında Gerekçe Zorunluluğu İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararında Gerekçe Gösterilmesi Zorunludur. Talebin Yasal Şartları Taşımaması Belirtilmiş İse Hangi Yasal Şartların Taşınmadığı Açıklanmalıdır

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/7425 E.
2013/12152 K.
11.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, asıl borçlu O. T. ile diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin müvekkili bankayla imzaladıkları 12.4.1996 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve 6.8.1997 tarihli Zeyilnameye istinaden borçlarının tamamını ödemediklerini, müvekkilinin ihtarname çektiğini, başlattığı icra takibine borçluların itiraz etmesi üzerine itirazın iptali davası açamadığını, bu sebeple alacak davası açma gereği doğduğunu ileri sürerek, açtıkları alacak davasıyla birlikte müvekkilinin alacağı miktara karşılık borçluların taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerde hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, ihtiyati haciz şartları oluşmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz istemine dair olup, mahkemece yazılı şekilde talebin reddine karar verilmiştir.

Anayasanın duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması başlıklı 141/3. maddesi “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” hükmünü haizdir. Somut olayda, mahkemece, ihtiyati haciz talebinin reddi kararına gerekçe olarak ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığından ibaret tek cümlelik bir ifade kullanılmıştır. Gerekçe sayesinde hükmün hangi maddi ve hukuki nedene dayandığı taraflarca anlaşılabileceği gibi, bu şekilde hüküm Yargıtay denetimine elverişli hale geleceğinden, talebin İ.İ.K.nın 257. maddesindeki hangi şartları taşımadığı hususunda herhangi bir açıklayıcı kanaat bildirmeyen ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığından ibaret gerekçenin Anayasada hüküm altına alınan gerekçe kavramıyla bağdaştığı söylenemez. O halde, mahkemece, denetime elverişli gerekçeden yoksun şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın BOZULMASINA, alacaklı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına mahal olmadığına, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir