İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9264 E.
2013/13098 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili bankayla karşı taraf borçlu şirket arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve Hızır hesap sözleşmesi uyarınca borçluya kullandırılan kredinin ödenmemesi sebebiyle kredi hesabının kat edilerek borçlulara ihtarname gönderildiğini, hesap kat tarihi itibariyle borçluların müvekkili bankaya 48.307,76 TL nakdi ve 12.000 TL gayri nakdi borçları bulunduğunu ileri sürerek, alacaklarını teminen borçluların borca yetecek miktarda menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, yargılamaya muhtaç olduğu gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir. Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz istemine dair olup, ihtiyati haciz isteyen banka, kredi sözleşmesi ve eklerini ibraz etmek suretiyle talepte bulunmuştur. İhtiyati haczin koşulları İ.İ.K.nun 257. maddesinde gösterilmiş olup, anılan madde hükmüne göre rehinle temin edilmemiş ve muaccel olmuş bir alacak için ihtiyati haciz talebinde bulunulabilir. İhtiyati hacze karar verilebilmesi için alacağın varlığını muayyen bir ihtimal dahilinde gösteren vakıaların ispatı yeterli olup, bir alacak davasında olduğu gibi geçerli delillerle kanıtlanması gerekmez. Somut uyuşmazlıkta ihtiyati haciz isteyen banka tarafından kredi sözleşmesi ve hesap kat ihtarının bir örneği dosyaya sunulduğuna ve ibraz edilen belgelerden bankayla borçlular arasında kredi ilişkisinin varlığı anlaşıldığına göre mahkemece ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekirken reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün anılan taraf yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir