İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2005/11498 E.
2006/166 K.
19.1.2006 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itiraz davasının incelenmesi sırasında kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : …tel Ltd.Şti. vekili borçluların müvekkilinden aldığı mal karşılığı verdiği çekin karşılıksız çıktığını, alacağın rehinle teminat altına alınmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz talep etmiş, mahkemece İİK.nun257/1. maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu gerekçesiyle borçluların mal ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmiştir.

…..moz Ltd.Şti. vekili, ihtiyati haciz kararının yetki yönünden geçersiz olduğunu, İstanbul mahkemelerinin yetkili bulunduğunu, çeklerin bedelinin ödendiğini ileri sürerek ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

Mahkemece borçlunun yetki itirazında bulunurken İstanbul Mahkemelerinden hangisinin yetkili olduğunu açıklamaması nedeniyle yetki itirazının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiş, karar borçlu şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK.nun 265. maddesine göre borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata itiraz edebilir. Çekin keşidecisi İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu ileri sürerek ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden borçlu İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu ileri sürmüştür. İstanbul Mahkemesi ibaresi İstanbul Merkez İlçesi ile bir kısım ilçeleri içine alan bir yargı çevresini kapsamına alır. Kambiyo senedine dayanan ihtiyati haciz istemindeki uyuşmazlığın niteliği gözetildiğinde İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunun belirtilmesi geçerli bir yetki itirazı için yeterlidir. Mahkemece bu yön gözetilerek yetki itirazının kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 19.1.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir