İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İstenilen Yerden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/10331 E.
2013/14113 K.
3.7.2013 T.

 

KARAR : İhtiyati haciz talep eden vekili, müvekkilinin iş ilişkisi nedeniyle aldığı çekin karşılığının çıkmadığını ileri sürerek, 35.000 TL üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, çek lehdarı ile borçlunun beyan edilen adreslerinin Antalya olduğu, dilekçe ve eklerinde alacaklı ya da borçlunun Finike ile hiçbir alakasının beyan edilmediği, alacaklının yasal olarak Finike Asliye Hukuk Mahkemesi’nden ihtiyati haciz talep etme hakkı bulunmakla beraber bu talebin borçluyu daha az masrafla muhtemel itirazlarını yapabileceği mahalli ticaret mahkemesi ve icra daireleri ile muhatap olmaktan mahrum etme neticesini doğuracağı ayrıca talep eden tarafından mahkemeden karar almasını engelleyecek mücbir sebebin bulunmadığı, bu durumun hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde olduğu gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Talep ihtiyati haciz istemine ilişkindir.

Alacaklı vekili, müvekkilinin borçlulardan çeke dayalı alacağının bulunduğunu ileri sürerek, borçluların mal ve alacakları üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesi isteminde bulunmuş, mahkemece, değinilen gerekçe ile talebin reddine karar verilmiştir.

İhtiyati haciz kurumuna ilişkin detaylı düzenlemelere 2004 Sayılı İİK’nın 257 ve devamı maddelerinde yer verilmiş olup, bu konuda yetkili mahkemeye ilişkin olarak 258. madde kapsamında aynı yasanın 50. maddesi aracılığı ile HMK’na atıf yapılmış, gerek İİK gerekse HMK’nda bu konuda kesin bir yetki kuralına yer verilmemiştir. Nitekim değinilen husus mahkemenin de kabulündedir. Buna göre, alacaklılar yönünden, yetki itirazı ile karşılaşılmadığı sürece istenilen yer mahkemesinden ihtiyati haciz kararı talep edilebilmesi mümkün olmakla, alacaklının kanundan kaynaklanan hakkını kullanmak suretiyle mahkemeden talepte bulunması hali, hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemez. Bu durumda mahkemece, talebin esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen alacaklı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir