İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Katılma Yoluyla İstinaf, Asıl İstinafa Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Katılma yolu ile temyiz/istinaf, asıl temyiz/istinaf talebine sıkı sıkıya bağlı olup ona tabidir. Bu nedenle asıl tarafın temyiz/ istinaf talebi esasa girilmeden reddedilirse, temyiz/ istinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat ederse katılma yolu ile başvuranın talebi de reddedilir

 

12. Hukuk Dairesi         2021/11169 E.  ,  2021/10837 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı-borçlu ve katılma yolu ile davalı-alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1- Davacı-borçlunun temyiz isteminin incelenmesinde;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361/2. maddesi uyarınca davada haklı çıkan taraf ancak hukuki yararı bulunmak şartıyla hükmü temyiz edebilir.
Somut olayda davacı-borçlu tarafından 05/01/2021 tarihli ihalenin feshinin talep edildiği, mahkemece davanın reddine ve davacı aleyhine para cezasına karar verildiği, işbu karara karşı davacı-borçlu tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırıldığı ve yeniden esas hakkında şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği, işbu kararın da temyiz edildiği, borçlunun lehine verilen kararı temyiz etmekle ne gibi bir hukuki yararı olduğu dosya kapsamından anlaşılamadığından 5311 sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 364/2. maddesinin yollamasıyla 6100 sayılı HMK’nin 361/2. maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin (REDDİNE),
2- Katılma yoluyla temyiz talebinde bulunan davalı-alacaklı …’un temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi “başlıklı 364. maddesinin 2. fıkrasında, “Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.
6100 sayılı HMK’ nun 366/1. maddesinde; Bu Kanunun istinaf yolu ile ilgili 343 ila 349 ve 352 nci maddeleri hükümleri, temyizde de kıyas yoluyla uygulanır.” hükmü, yine katılma yoluyla başvurma “başlığı altında düzenlenen 348/2. maddesinde; istinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat eder veya talebi Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse katılma yolu ile başvuranın talebi de reddedilir” hükmü yer almaktadır.
Buna göre; katılma yolu ile temyiz, asıl temyiz talebine sıkı sıkıya bağlı olup ona tabidir. Bu nedenle asıl tarafın temyiz talebi esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu ile temyiz talebi reddedilir.
Bu durumda davacının temyiz talebi esasa girilmeden reddedildiğinden, katılma yoluyla temyiz talebinde bulunan davalı-alacaklı …’un temyiz talebinin de 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’ nun 364/2 maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’ nin 366 ve 348/2. maddeleri uyarınca REDDİNE, 30/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir