İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kefalet Limiti Üzerinden Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1176 E.
2013/2960 K.
19.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili olan bankanın, borçlu H… İth.İhr. ve D….Ç… San. Ltd.Şti’ne 14.12.2005 tarihli 500.000,00 TL bedelli ve 04.06.2012 tarihli 1.250.000,00 TL bedelli genel kredi taahütnameleri gereğince ticari kredi kullandırdığını, borçlular Y. M. M. A. ve F. M. T. A.’ın da müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla taahhütnameleri imzaladıklarını, kefalet limitlerine göre borçlu Y. M. A. A.’ın borçun tamamından, diğer borçlu F. M. T. A.’ın ise 500.000,00 TL’den sorumlu olduğunu, borçluların borçlarını ödemediklerini, mallarını kaçırma girişiminde bulunabileceklerini ileri sürerek, toplam 1.218.062,05 TL’lik borca ilişkin olarak borçlu şirket ve borçlu Y. M. A. A. için bu miktar üzerinden, diğer borçlu F. M. T. A. için ise sorumlu olduğu 500.000,00 TL yönünden borçluların taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, 04.06.2012 tarihli sözleşmeye göre, borçlu şirket ve borçlu Y. M. A. A. yönünden 1.218,062,05 TL’lik borcun tahsilinin temini bakımından talebin kabulü ile İİK’nun 257/1. maddesi uyarınca bu borçluların alacağa yeter miktarda mallarının ve alacaklarının ihtiyaten haczine, diğer borçlu F. M. T. A. yönünden ise, 14.12.2005 tarihli sözlemede kefalet limiti belli olmadığından ihtiyati haciz talebinin reddine dosya üzerinden karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Dava, ihtiyati haciz istemine ilişkindir. Mahkemece, borçlu F. M. T. A. yönünden sözleşmede kefalet limiti belli olmadığından bahisle ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir.

Ancak, dosya içindeki 14.12.2005 tarihli Genel Kredi Taahütnamesi’nin 1. maddesinde taahütname tutarı 500.000 TL olarak belirtilmiş olması nedeniyle, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla söz konusu taahütnameyi imzalayan borçlu F. M. T. A.’ın bu limit ile sorumlu olduğu gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, ihtiyati haciz isteyen vekilin temyiz isteminin kabulü ile hükmün ihtiyati haciz isteyen yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen ihtiyati vekilin temyiz itirazının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir