İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lehdar Sadece Keşideci Aleyhine İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/129 E.
2013/1448 K.
23.1.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili, ihtiyati haciz kararı verilen senet üzerinde tahrifat yapıldığını, bu nedenle Sinop C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu, senedin ilk halinde keşide yerinin yer almadığını ve sadece müvekkili M. Ç.’nun adresinin yer aldığı idari birim Ankara ibaresinin yer aldığı göz önüne alındığında, gerek keşide yeri olmayan ve gerekse borçluların ikametgahı olmayan Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan işbu ihtiyati haciz talebinin hukuka aykırı olduğunu, yetkili mahkemenin Ankara Mahkemeleri olduğunu, müvekkillerinin borçlarının da bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

İhtiyati haciz talebinde bulunan vekili, itiraz dilekçesindeki hususların doğru olmadığını, ayrıca açık senet düzenlenmesinin de mümkün olduğunu, senedin anlaşmaya aykırı düzenlendiğinin yazılı delille ipatlanması gerektiğini savunarak itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, dosya kapsamına göre, ihtiyati haciz kararı talebinde bulunanın bono üzerine yetkili mahkeme olarak Sinop ibaresini yazdığı anlaşılmışsa da, bonodaki bu ibarenin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı şekilde yazıldığının ihtiyati haciz kararına itiraz edenler tarafından ispatlanması gerektiği, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler vekilinin bu konuda delil de ibraz edemediği gerekçesiyle, ihtiyati haciz kararına itirazın reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili temyiz etmiştir.

1 ) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, ihtiyati haciz kararına itiraz eden M. Ç. vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2 ) Ancak, ihtiyati haciz kararına itiraz eden borçlu B… İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş’nin ihtiyati haciz kararına konu senedin arkasında cirosu var ise de, ihtiyati haciz talep eden Önder Ö. lehtar olup ancak keşideci aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. Bu nedenle; B… İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken ihtiyati haciz kararına itirazının reddi doğru görülmemiş, kararın ihtiyati haciz kararına itiraz eden B… İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz kararına itiraz eden M. Ç. vekilinin temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentte yazılı nedenlerle ihtiyati haciz kararına itiraz eden B… İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün ihtiyati haciz kararına itiraz eden B… İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. yararına BOZULMASINA, alınmadığı anlaşılan 24.30 TL temyiz ilam harcının ihtiyati haciz kararına itiraz eden M. Ç.’ndan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden ihtiyati haciz kararına itiraz eden B… A.Ş’ye iadesine, 23.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir