İlamsız Takipte Ödeme Emri Tebliği Öncesi İtiraz


Sizce,

İlamsız takipte ödeme emri tebliğ edilmeden önce yapılan itiraz geçerli midir?

Haricen öğrenilen takibe itiraz edilmesi

İlamsız takipte borçlunun takipten haricen haberdar olup yedi gün içinde itirazını icra dairesine bildirmesi halinde, itirazı geçerlidir.

Yargıtay alacaklının takibi sürdürme iradesinin mevcut olduğunun anlaşılması halinde ödeme emri tebliğ edilemese bile borçlunun sunduğu itirazı geçerli kabul etmektedir.

Yasa Maddesi iik62 yasa maddesi

Yargıtay'ın güncel kararında alacaklının anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesi mevcut ise borçlunun ödeme emri tebliğ edilmeden önce bildirdiği itirazı geçerli kabul etmektedir.Mesajınız:Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2023/1991 E. , 2023/8566 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, borçlunun icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itirazda bulunduğu, icra müdürlüğünce 12.06.2021 tarihli kararı ile ; henüz borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden itiraz edildiğinden bahisle itiraz tarihi öğrenme tarihi olarak kabul edilerek itirazın yasal sürede yapıldığı anlaşıldığından takibin İİK’nın 62 ve 66. maddeleri uyarınca durdurulmasına karar verildiği, alacaklının 12.06.2021 tarihli icra müdürlüğü işleminin iptali talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile, ödeme emri tebliğ edilmeden yapılan borca itirazın hukuki sonuç doğurmayacağı gerekçesi ile şikayetin kabulü ile müdürlük işleminin iptaline karar verildiği, kararın borçlu vekili tarafından temyiz edildiği görülmüştür.
Somut olayda; alacaklı tarafından ... İcra Müdürlüğünün 2021/.. Esas sayılı takip dosyası ile borçlu hakkında genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlu ...’ye henüz ödeme emri tebliğ edilmeden borçlu tarafından 11/06/2021 tarihinde icra müdürlüğüne verilen itiraz dilekçesi ile, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz edildiği, icra müdürlüğünce 12/06/2021 tarihinde itirazın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının ihtilafı sürdürme iradesi göstererek süresinde icra hukuk mahkemesinden icra müdürünün 12/06/2021 tarihli işleminin iptali talebinde bulunduğu görülmüştür.
İİK 'nın 62/1. maddesinde; “İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur” hükmü yer almakla birlikte alacaklının anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesi mevcut bulunduğu sürece borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmemesi şikayet ve itirazda bulunmasına engel teşkil etmez.
Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesi kararında Dairemizin bazı içtihatlarına atıfta bulunulmuş ise de, bahsi geçen içtihatlar her somut olayın niteliğine göre oluşturulmuş olup, Dairemizin usul ekonomisine de uygun olan uygulamalarına göre; borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmemesi halinde, borçlunun takipten haricen haberdar olup yedi gün içinde itirazını icra dairesine bildirdiğinin ve alacaklının da anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesinin mevcut olduğunun anlaşılması halinde ödeme emri tebliğ edilemese bile borçlunun itirazı geçerlidir.

O halde, borçlunun takibe itirazı geçerli olmakla takibin durdurulduğu da dikkate alınarak Bölge Adliye Mahkemesince, alacaklının istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 21/12/2022 tarih ve 2022/1846 E. - 2022/3051 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/12/2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

.