İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “faktoring ihtiyati haciz”

Faktoring Fatura İbraz Zorunluluğu İhtiyati Haciz

Faktoring Şirketleri Çeke Dayalı Olsa Da Alacağı Bir Mal veya Hizmet Satışından Doğmuş veya Doğacak Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Eden ve Tahsil Edemediğini Gösterir Belgeleri İbraz Etmelidir

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2012/16229 E.
2013/2559 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati hacze itiraz edenler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından çeke ilişkin ödeme yasağı bulunduğunu belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, çek hakkında verilen ödemeden men yasağının çek vasfını ortadan kaldırmayacağı, çek hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmeyeceği gerekçeleriyle itirazın reddine karar verilmiş, kararı muterizler vekili temyiz etmiştir.