İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Gerçeğe Benzerlik Karinesi”

Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1169 E. 
2013/2737 K. 
18.2.2013 T. 

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka ile davalı şirket arasında akdedilen genel kredi sözleşmesini, davalı A. T.’ın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, borcun süresinde ödenmediğini, alacağın da rehinle teminat altına alınmamış olduğunu beyan ederek borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, İhtiyati haciz isteyen tarafından dilekçeye eklenen belgenin alacağın varlığı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında kanaat uyandırmaya yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.